ALTINCI ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUSIXTH INTERNATIONAL SEVGİ GÖNÜL BYZANTINE STUDIES SYMPOSIUM

22-24 Haziran 2023

Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Yüz Yılı

Bir araştırma alanı olarak Bizans 19. yüzyıldan itibaren Batı toplumlarında ilgi görmeye başlamış, 20. yüzyıl başlarından itibaren de bağımsız bir bilimsel disiplin haline gelmiştir. Bizans uygarlığının tarihsel anayurdu olan, çok zengin maddi kültür kalıntılarına ev sahipliği yapmış ve on bir yüzyıl boyunca başkentini barındırmış olan bu topraklar da, elbette bu uygarlığa karşı ilgisiz kalamazdı: Nitekim Batı’daki gelişmelerden etkilenerek ve başlangıçta Batılı bilim adamları tarafından, daha 19. yüzyılda Bizans dönemine ilişkin ilk çalışmalar Osmanlı İmparatorluğu’nda başlamıştı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ülkenin antik geçmişine yönelik çalışmalar hız kazanmış, Bizans başlangıçta ihmal edilmişse de 20 yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu alandaki bilimsel çalışmalar kayda değer bir gelişim çizgisi izlemiş, özellikle de 21. yüzyılın ilk çeyreğinde uluslararası planda bilimsel üretim yapar hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılının, Bizans çalışmaları alanında Türkiye’de kat edilen yolu değerlendirmek için iyi bir fırsat sunduğu düşüncesiyle 6. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Çalışmaları Sempozyumu’nun teması “Türkiye’de Bizans Çalışmalarının 100 Yılı” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun hedefi, yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Bizans araştırmalarının tarihsel gelişim sürecini ve bugün ulaşmış olduğu seviyeyi uluslararası Bizans araştırmaları bağlamında tartışmaktır. Bu çerçevede; Bizans çalışmalarına yön veren ekoller ve öncü bilim insanları, üniversitelerde ve yaygın eğitimde Bizans, bilimsel disiplinin kurumsallaşması, arkeolojik çalışmalar, Bizans’ın kültürel mirası ve Türkiye’de Bizans çalışmalarının geleceği gibi konuların değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Bizans konusunda Türkiye kendine has bir paradoks oluşturmaktadır: Kültür mirasının çok önemli bir kısmını Bizans uygarlığının kalıntıları oluştursa da, Cumhuriyet döneminde inşa edilmeye çalışılan ulusal kimlik, bir ölçüde Yunan ve Hristiyan kimliklerinin karşısında konumlanmıştır. Ancak, bu bağlamda Bizans’a karşı on yıllarca devam eden ilgisizlik, kültürel önyargı ve ideolojik engellere rağmen, 20. yüzyılda atılan önemli adımlar Türkiye’de Bizantolojinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Yeni yüzyılda Bizans uygarlığına olan ilginin hem akademi hem de kamuoyu nezdinde arttığı, bu alandaki bilimsel çalışmaların da sözkonusu ilgiye parallel olarak evrensel standartlara ulaştığı görülmektedir.

Sempozyum genel hatlarıyla aşağıdaki temaları izleyecektir:

Küresel Perspektiften Türkiye’deki Bizans Çalışmaları

Bir bilimsel disiplin olarak Bizans çalışmalarının dünyadaki gelişimi ışığında Türkiye’deki çalışmaların ele alınacağı oturumlarda Bizans’a dair Türkiye akademisine katkıda bulunan kişiler, ekoller, kurumlar ve bağlamlara odaklanılacaktır. Üniversitelerde Bizans konusunda eğitimin başlaması, disiplinin gelişim ve yaygınlaşma süreçleri, akademik programlar, araştırma merkezleri, bilimsel toplantılar ve sergiler gibi gibi konular ele alınmakta, bunun yanı sıra Türkiye’de Bizantolojinin karşılaştığı sorunlar çeşitli bildirilerle değerlendirilmektedir.  

Kültürel Miras ve Kamu Algısı

Uzun bir ihmal döneminin ardından bazı Bizans anıtlarının 20. yüzyıl ve sonrasındaki restorasyon programları incelenmeye değerdir. Bu tema kapsamında Bizans kültürel mirasının ele alınması, restorasyon ve konservasyon çalışmaları, kültür mirasının dijitalleştirilmesi ile Bizans maddi ve görsel kültürünün kamusal algısına yönelik araştırmalar ele alınmaktadır.

Bizans Konusunda Arkeolojik Çalışmalar

Başkenti dahil Bizans İmparatorluğu’nun en önemli yerleşmelerinin bugünkü Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor olması, Türkiye’de Bizans dönemi arkeolojik çalışmalarının ne denli büyük bir bilimsel potansiyel taşıdığını göstermektedir. Sempozyum, Türkiye’de Bizans arkeolojisi konusundaki çalışmaların genel bir değerlendirmesinin yanısıra, halen sürmekte olan kazılardan elde edilen ve Bizans dönemi yerleşmeleri, yapıları gibi konulara ilişkin bilgimizi değiştiren verileri tartışmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum katılıma açık ve ücretsizdir.

22-24 June 2023

A century of Byzantine Studies in Turkey

As a field, Byzantine studies has gained attention since the 19th century in the West and became an independent discipline after the early 20th century. As the former homeland of the empire, Turkey could not disregard this civilization. The country protected its capital for eleven centuries, and still houses its rich cultural remains. Indeed, influenced by developments in the West, studies of the Byzantine Period began as early as 19th century in the Ottoman Empire, albeit initially conducted by the Western scholars. With the foundation of the Turkish Republic in 1923, studies regarding the country’s ancient past gained momentum. Although Byzantine Period was neglected in the beginning of the 20th century, the following era witnessed significant developments in the field, and, especially by the early 21st century, the field achieved international prestige as concerns its scientific programs. In 2023, at the centenary of the Turkish Republic, we believe that it is a good opportunity to evaluate the extent to which the discipline of Byzantine studies has grown, thus the theme of the Sixth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium has been selected as “A Century of Byzantine Studies in Turkey”.

The aim of the symposium is to examine the historical development process and to discuss the current level of Byzantine studies in Turkey in the context of international studies. Within this framework, it is important to evaluate the écoles and the pioneering scientists shaping the field, Byzantium in universities and public education, the institutionalization of the discipline, archaeological studies, the cultural heritage of Byzantium along with the future of Byzantine studies in Turkey.

In terms of Byzantine studies, Turkey presents a peculiar paradox; while a significant portion of its cultural heritage consists of Byzantine remains, the republic’s national identity falls, to some extent, in opposition to Greek and Christian identities. However, despite decades of disinterest as well as cultural prejudices and ideologic barriers, important steps taken in the 20th century laid the ground for the establishment of Byzantinology in Turkey. The new century has seen a heightened interest in Byzantine studies, both in academia and among the wider public, while scientific studies have attained universal standards.

The symposium would broadly fall under the following thematic threads:

Byzantine Studies in Turkey from a Global Perspective

These sessions will address studies conducted in Turkey from the perspective of worldwide scientific discipline of Byzantine studies while contributing people, écoles, institutions and contexts will be the focus. The discussions will include the beginnings of the education in Byzantine studies, the processes of development and the spread of the discipline, academic programs, research centers, scientific gatherings, and exhibitions as well as the problems of Byzantinology in Turkey.

Cultural Heritage and Public Perception

Following a long period of neglect, the restoration programs of some Byzantine monuments in the 20th century and later, are well worth assessment. Under this theme, studies that address Byzantine cultural heritage are coming together, including the restoration and conservation of monuments, the digitalization of heritage and issues concerning public perception of Byzantine material and its visual culture.

Byzantine Archaeology in Turkey

The fact that the most significant settlements of the Byzantine Empire, including the capital, remains within Turkey's boundaries demonstrates the great scientific potential of archaeological work on the Byzantine Period in Turkey. The symposium aims to present a general overview of Byzantine archaeology in Turkey, along with discussions on topics such as Byzantine settlements and buildings based on data on obtained from ongoing excavations.

Symposium is open for participation and free of charge.

SEMPOZYUM KOMİTESİSYMPOSIUM COMMITTEE

Sempozyum Onursal Başkanı
Ömer M. Koç

Sempozyum Bilim Kurulu
Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Buket Coşkuner
Koray Durak
Nevra Necipoğlu
Brigitte Pitarakis
Şahin Kılıç

Danışma Kurulu
Vera Bulgurlu
Sema Doğan
Ivana Jevtic
Zeynep Mercangöz
Yelda Olcay
Ayla Ödekan
Alessandra Ricci
Inge Uyterhoeven

Sempozyum Koordinatörü
Deniz Yasemin Önen

Symposium Honorary Chairman
Ömer M. Koç

Symposium Scientific Board
Engin Akyürek
Buket Kitapçı Bayrı
Buket Coşkuner
Koray Durak
Nevra Necipoğlu
Brigitte Pitarakis
Şahin Kılıç

Advisory Board
Vera Bulgurlu
Sema Doğan
Ivana Jevtic
Zeynep Mercangöz
Yelda Olcay
Ayla Ödekan
Alessandra Ricci
Inge Uyterhoeven

Symposium Coordinator
Deniz Yasemin Önen

SEMPOZYUM MEKANISYMPOSIUM VENUE


ANAMED
Tomtom Mahallesi, İstiklal Cad. Merkez Han No:181, 34433 Beyoğlu/İstanbul
https://anamed.ku.edu.tr/


ANAMED
Tomtom Mahallesi, İstiklal Cad. Merkez Han No:181, 34433 Beyoğlu/İstanbul
https://anamed.ku.edu.tr/