BEŞİNCİ ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUFIFTH INTERNATIONAL SEVGİ GÖNÜL BYZANTINE STUDIES SYMPOSIUM

24-26 Haziran 2019

Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar


Anadolu neredeyse bin yıl süreyle Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olmuştur. Yüzyıllar süren ihtilaflar boyunca, imparatorluk ve varisi devletler yayılmacı komşu güçlere ve iç rakiplere karşı Anadolu’nun merkezinin hâkimiyeti için mücadele etmiştir. Anadolu yoğun entrika, çatışma ve siyasete sahne olmasına rağmen çevresel, sosyal ve ekonomik şartlarla değişen, zengin ve karmaşık bölgesel bir yerleşme ağı olmuştur; bölgenin karakteri de etkin olan toplulukların sanat, kültür ve politikalarında ifade bulmuştur. Ancak, sıklıkla Geç Antik Çağ ve Bizans araştırmalarında vilayet ve birçok bölgesi; şehir merkezleri, özellikle de Konstantinopolis lehine göz ardı edilmiştir.

Beşinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bu dengesizliği Anadolu’daki yerleşmelere ve topluluklara odaklanarak telafi edecektir. Sempozyum; fikirlerini paylaşmak, yerleşmiş fikirlere meydan okumak, yeni saha çalışmaları, tarih ve sanat tarihi araştırmalarıyla gelişen materyal zenginliğini sunmak üzere çeşitli disiplinlerden gelen yeni seslere yer verecektir. Bizans Anadolu'su konusuyla aktif olarak ilgilenen yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıları bir araya getirilerek gelecek araştırmalar için yeni bir referans yaratılacaktır.

Sempozyum üç ana temaya odaklanacaktır:

  • Yerleşme ve Çevre

Bu temadaki makalelerin; mütekabiliyet ve birbirine bağımlılık konularına, toplumsal kimliklerin Anadolu’nun kentsel ve kırsal peyzajına yansıtılma biçimlerine odaklanması bekleniyor. Bu tema, toplulukların çevreleri üzerindeki -ve çevrenin topluluklar üzerindeki- etkilerini maddi kanıtların, mimari kalıntıların, teknolojik analizlerin, peyzaj, su ve toprak yönetimi araştırmalarının ışığında inceleyecektir.

  • Mekân Kavramları

Bizans düşünce yapısında mekân ve doğa algısı, diğer bir deyişle Bizanslıların Anadolu’yu nasıl algıladığı; kırsal ve kentsel peyzajın, yapıların görsel sanatlar ile edebiyattaki tarifleri ve betimleri üzerinden takip edilebilir. Bu tema sanatsal pratiklerde ve bu pratiklerin kutsal olanla ilişkisinde karşımıza çıkan kültürel alan tanım ve yorumlarına yoğunlaşacaktır.

  • Etkileşim, Ağlar ve Hareketlilik

Bu temadaki makalelerle Anadolu’daki toplulukların birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra bunların, yerinden edilmeler ve mevsimsel göçler de dahil olmak üzere hareketleri keşfedilecektir. Genellikle disiplinlerarası projelerin sonucunda; tüccarlar, hacılar, ordular, mülteciler, zanaat atölyelerinin çalışanları gibi insan gruplarının hareketliliğine ait kanıtlar ancak geniş çeşitlilikteki metodolojik yaklaşımlarla bulunabilmektedir.

Sempozyum katılıma açık ve ücretsizdir.

24-26 June 2019

Byzantine Anatolia: Space and Communities


For almost a thousand years Anatolia was the center of the Byzantine Empire. Through centuries of strife, the Empire and its successor states struggled for dominance of the Anatolian heartland against encroaching neighboring powers and internal rivals. Yet behind the high drama of politics, intrigue and conflict, Anatolia was also a rich and complex network of regional settlements which would shift and change with environmental, social and economic conditions, and whose character was expressed in the art, culture and politics of actively involved populations. Too often, however, in Late Antique and Byzantine Studies the province and its many regions have been overlooked in favor of the major urban centers – in particular, Constantinople.

The Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will redress this balance by focusing on the settlements and communities of Anatolia. The symposium will present new voices from diverse disciplines to share ideas, challenge established views and showcase a wealth of new material emerging from field studies and research in history and art history. Contributions from international and domestic scholars actively involved in the study of Byzantine Anatolia will be brought together to create a new reference for future research.The symposium will focus on three main topics:

  • Settlement and Environment 
In this stream we will focus on issues of reciprocity, interdependence and the ways in which communal identities were reflected on Anatolia’s civic and rural landscape. We will study how communities affected their environment (and vice versa) drawing on material evidence, architectural remains, technological analysis, landscape, water and earth management studies.

  • Notions of Space
Perceptions of space and nature in Byzantine mentality (in other words, how Byzantine people perceived Anatolia) can be traced from descriptions and depictions of landscapes, cityscapes and buildings in visual arts and literature. In this stream we will also study the definitions and interpretations of cultural space found in artistic practices and their relation to the sacred.

  • Interactions, Networks and Mobility

In this stream we will explore relations and movement among communities in Anatolia, including seasonal migrations and the forced displacement of people. Often the result of interdisciplinary projects, evidence for the mobility of human groups such as merchants, pilgrims, armies, refugees and artistic workshops can be found with a diverse range of methodological approaches.

Symposium is open for participation and free of charge.

SEMPOZYUM KOMİTESİSYMPOSIUM COMMITTEE


Sempozyum Onursal Başkanı
Ömer M. Koç

Bilimsel Danışma Kurulu
Dr. Vera Bulgurlu
Prof. Dr. Melek Delilbaşı
Prof. Dr. Sema Doğan 
Doç. Dr. Koray Durak
Dr. Ivana Jevtic
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz 
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan
Prof. Dr. Ayla Ödekan
Dr. Brigitte Pitarakis
Doç. Dr. Alessandra Ricci   
Doç. Dr. Inge Uytterhoeven

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Engin Akyürek
Barış Altan
Dr. Nikos Kontogiannis
Deniz Önen
Erdal Yıldırım
Melih Fereli
Hülya Bilgi
Seçil Kınay
Symposium Honorary Chairman
Ömer M. Koç

Scientific Advisory Board
Dr. Vera Bulgurlu
Prof. Dr. Melek Delilbaşı
Prof. Dr. Sema Doğan 
Assoc. Prof.  Dr. Koray Durak
Assist. Prof. Dr. Ivana Jevtic
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz 
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu
Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan
Prof. Dr. Ayla Ödekan
Dr. Brigitte Pitarakis
Assoc. Prof. Dr. Alessandra Ricci   
Assoc. Prof. Dr. Inge Uytterhoeven

Executive Board
Prof. Dr. Engin Akyürek
Barış Altan
Assist. Prof. Dr. Nikos Kontogiannis
Deniz Önen
Erdal Yıldırım
Melih Fereli
Hülya Bilgi
Seçil Kınay
SEMPOZYUM MEKANISYMPOSIUM VENUE


ANAMED
Tomtom Mahallesi, İstiklal Cad. Merkez Han No:181, 34433 Beyoğlu/İstanbul
https://anamed.ku.edu.tr/


ANAMED
Tomtom Mahallesi, İstiklal Cad. Merkez Han No:181, 34433 Beyoğlu/İstanbul
https://anamed.ku.edu.tr/