Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies SymposiumDördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

23 – 25 June 201623 – 25 Haziran 2016

Byzantine Identity and the Other in Geographical and Ethnic Imagination

Byzantine representation of the cultures outside the Byzantine world had a particular geographical and ethnic aspect that contributed not only to the perception of the non-Byzantine, but also to the construction of the Byzantine self-image. 

Byzantine portrayal of these cultures beyond the borders of the Empire was informed by geographic and ethnic elements including climate, flora, language and a certain way of life, which in turn entered into a complex relationship with the history, religious traditions and political state of these cultures as perceived by Byzantines. Examination of the Byzantine encounter with the geographically and ethnically other -from the fairly familiar to the exotic, and from the internal other to the external one- provides clues on how Byzantines related to their own environment spatially and how they differentiated themselves from their neighbors.  

It is the aim of the Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium to explore in written, artistic and material evidence this complex relationship between geography, ethnicity and other factors contributing to the formation of the image of the other, and to discover how Byzantines talked about themselves while talking about the others. 

Invited scholars will be presenting papers exploring and (re)evaluating the following topics: 

1. The other in geographical and ethnic imagination 

- Beyond Byzantine borders (neighbors/outsiders/foreigners)

- Within the Byzantine Empire (ethnic, religious, linguistic communities and foreign visitors) 

- The other as seen by Byzantines abroad 

2. Image of the physical universe (oikoumene) 

- Geographical imagination and maps

- Limits/extremities of the universe 

- Limits of Rhomania 

3. Image of the other world 

- Heaven and hell, imaginary/exotic lands 

4. Encounter with and appropriation of the other/exotic 

5. Perception of the pagan, Greco-Roman heritage 

- Encounter with the pagan past

- Use of spolia

Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki

Bizanslıların, Bizans dünyası dışında kalan kültürleri tasvirinde hem Bizans dünyasına ait olmayanın algılanışına hem de Bizans’ın kendi imgeleminin inşasına katkı sağlayan özel bir coğrafi ve etnik bakış açısı bulunur. Bizanslıların imparatorluk sınırlarının ötesindeki bu kültürleri betimlemesi iklim, bitki örtüsü, dil ve farklı yaşam biçimleri gibi coğrafi ve etnik unsurlarla şekillenir.

Bizanslıların algısında bu unsurlar ötekilerin tarihi, dini gelenekleri ve siyasi durumlarıyla karmaşık bir ilişki içindedir. Bizans’ın coğrafi ve etnik açıdan –bilinenden egzotik olana veya içerdeki ötekinden dışardaki ötekine kadar– öteki ile karşılaşması, Bizanslıların kendi çevreleriyle uzamsal olarak nasıl ilişki kurdukları ve komşularından kendilerini nasıl ayrıştırdıkları ile ilgili ipuçları sağlar.

Sempozyumda, öteki imgesinin oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm unsurlar arasındaki karmaşık ilişkinin, yazılı kaynaklar, sanatsal ve maddi bulgularla sorgulanması; Bizanslıların ötekilerden bahsederken kendilerini nasıl anlattıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda davetli araştırmacılar aşağıdaki alt başlıklarla ilgili yeni bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı bildiriler sunacaklar:

1. Coğrafi ve etnik imgelemde öteki 

- Bizans sınırlarının öteside (komşular/dışardakiler/yabancılar) 

- Bizans sınırlarının içinde (etnik, dini, dilsel topluluklar; yabancı ziyaretçiler) 

- Dışardaki Bizanslıların bakışından öteki 

2. Fiziki dünya imgelemi (oikoumene) 

 - Coğrafi imgelem ve haritalar 

 - Evrenin sınırları/uç noktaları 

 - Rhomania’nın sınırları 

3. Öteki dünya imgelemi 

 - Cennet ve cehennem, hayali/egzotik yerler 

4. Öteki/egzotik ile karşılaşmalar ve ötekinin benimsenmesi 

5. Pagan, Greko-Romen mirasın algılanışı 

- Pagan geçmişle karşılaşmalar 

- Devşirme malzeme kullanımı 

Abstracts of PapersBildiri Özetleri ProgramProgram Symposium CommitteeSempozyum Komitesi ExhibitionsSergiler PublicationsYayınlar

Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies SymposiumÜçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

24 – 27 June 201324 – 27 Haziran 2013

Trade in Byzantium
The International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium is organized in memory of late Sevgi Gönül (1938-2003), who had always supported the Byzantine studies with the aim of reviving in our society's memory the Byzantine heritage in Turkey, in other words, this extraordinarily rich cultural accumulation based in Istanbul "still the heart of our present day geography" that influenced the Eastern and Western civilizations for over a thousand years in order that it may attain the position it deserves.
Planned to be held every three years by Vehbi Koç Foundation, the symposium aims at sharing the ongoing scientific research in Turkey and abroad on an international platform, at improving the consciousness of cultural heritage through publications, at supporting research in this field as well as supporting the young Byzantinists. 
In the light of recent archaeological discoveries and re-reading of written sources, new information has been gathered and new perspectives have been developed in the study of trade in the Byzantine world. The organization of three major symposia in Oxford (2004), Vienna (2005), and Washington D.C. (2008), along with the increasing number of publications on commercial aspects of the Byzantine economy, as well as ongoing work on the spectacular new findings from the Marmaray excavations at Yenikapı, Sirkeci, and Üsküdar in Istanbul are some of the indications of a heightened interest in the field. In order to encourage the further development of this trend, the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, to be held in Istanbul on 24-27 June 2013, will be devoted to the general theme of Byzantine trade from the late antique period through the fifteenth century.
The aim of the Symposium is to (re)evaluate material data and written evidence to develop new perspectives on the following topics:
1. Constantinople and provincial cities as centers of commercial activity,
2. Harbors, ships, sea and land routes,
3. Movement of goods and merchants at local, regional, interregional, and international levels,
4. Monks, pilgrims, diplomats, and soldiers as agents of trade, 
5. Trade regulations and financial policies of the Byzantine State.

Bizans'ta Ticaret

Bizans İstanbul’u (Konstantinopolis), Bizans İmparatorluğu dönemi boyunca idari, askeri ve dini bir merkezdir. Ancak İstanbul aynı zamanda bir ticari merkezdir. Kuruluş aşamasında başkent seçilmesindeki en önemli nedenlerin başında ise coğrafi konumu, kara ve deniz bağlantıları, güvenli limanları sayesinde ticarete çok uygun olması gelir.

Son dönemlerdeki arkeolojik keşifler ve yazılı kaynakların yeni okumaları ışığında, Bizans dünyasında ticaret konusunda yeni bilgilere ve yorumlara ulaşıldı. Sempozyumların ve Bizans ekonomisinin ticari yönüyle ilgili yayınların sayısındaki artış konuya ilginin artışına işaret eder. Bununla birlikte İstanbul’da Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar’da yürütülen Marmaray kazılarında ortaya çıkan çok çarpıcı yeni buluntular, ticaret konusuna dikkatleri çeken bir diğer etkendir.

Bu ilginin daha da artmasına katkıda bulunmak amacıyla 24 - 27 Haziran 2013’te, İstanbul’da gerçekleştirilen Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun teması, Geç Antik dönemden on beşinci yüzyıla kadar "Bizans’ta Ticaret" olarak belirlendi. Ekonominin en önemli damarı olan ticaret konusu; tuz gibi temel tüketim mallarından ilaçlara, baharattan köle ticaretine kadar uzanan geniş bir yelpazede; mallar, ticaret hukuku, ticaret yolları, pazar yerleri, para ve vergi sistemi gibi her boyutuyla ele alındı.

Tarihçilerle arkeologların bir araya geldiği sempozyumda, aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili yeni bakış açıları geliştirebilmek için maddi bulgular ve yazılı verilerin yeniden değerlendirilmesi amaçlandı:

1. Ticari faaliyetlerin merkezi olarak Konstantinopolis ve eyalet şehirleri;
2. Limanlar, gemiler, deniz ve kara yolları;
3. Yerel, bölgesel, bölgelerarası, uluslararası boyutta malların ve tüccarların dolaşımı;
4. Ticari aracılar olarak keşişler, hacılar, diplomatlar, askerler;
5. Bizans Devleti’nin ticari düzenlemeleri ve para politikaları.

Abstracts of PapersBildiri Özetleri ProgramProgram Symposium CommitteeSempozyum Komitesi ExhibitionsSergiler PublicationsYayınlar

Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposiumİkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

21 - 23 June 201021 - 23 Haziran 2010

The Byzantine Court: Source of Power and Culture

The International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium is organised in memory of late Sevgi Gönül (1938-2003), who had always supported the Byzantine studies with the aim of reviving in our society’s memory the Byzantine heritage in Turkey, in other words, this extraordinarily rich cultural accumulation based in Istanbul – still the heart of our present day geography – that influenced the Eastern and Western civilisations for over a thousand years in order that it may attain the position it deserves.

Planned to be held every three years by Vehbi Koç Foundation, the symposium aims at sharing the ongoing scientific research in Turkey and abroad on an international platform, at improving the consciousness of cultural heritage through publications, at supporting research in this field as well as supporting the young Byzantinists.

The Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will be held at the Istanbul Archaeological Museums from 21st to 23rd of June in 2010. Istanbul will host a series of cultural activities as it is the European Capital of Culture. Within this context, it has been decided that the general theme of the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium should focus on the city of Constantinople.

The theme of the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will be “The Byzantine Court: Source of Power and Culture”. The aim of the symposium is to evaluate, from administrative, political, social, economic and religious perspectives, the impact of the political power that spread out from the Great Palace and the Blakhernai Palace to the rest of the empire and, to investigate the reflections of this power unto the cultural dimension.

Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye'deki Bizans mirasının, diğer bir deyişle halen bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın kalbi niteliğindeki İstanbul’da kurulmuş, Doğu ve Batı medeniyetlerini bin yıldan fazla bir süre boyunca etkilemiş olan bu çok zengin kültür birikiminin, toplumsal belleğimizde yeniden canlanması ve hak ettiği konuma kavuşması amacıyla yapılan çalışmaları her zaman desteklemiş olan Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenlenmektedir.

Vehbi Koç Vakfı tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun amacı, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayınlar aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleştirilecektir. İstanbul bu sırada, Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle birçok kültür etkinliğine de evsahipliği de yapacaktır. Bu özel durumdan ötürü, İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun konusunun “Konstantinopolis” kentiyle ilgili olmasına karar verilmiştir.

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun konusu “Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı”dır. Sempozyumun amacı; Bizans İmparatorluğu’nda, Büyük Saray ve Blakhernai Sarayı’ndan tüm imparatorluğa yayılan siyasi iktidarın yönetimsel, siyasal, sosyal, ekonomik ve dinsel açıdan etkilerini değerlendirmek ve kültür boyutuna yansımalarını araştırmaktır.


Abstracts of PapersBildiri Özetleri ProgramProgram Symposium CommitteeSempozyum Komitesi

First International Sevgi Gönül Byzantine Studies SymposiumBirinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

25 - 28 June 200725 - 28 Haziran 2007

Change in Byzantine World in the Twelfth and Thirteenth Centuries

The International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium is organised in memory of late Sevgi Gönül (1938-2003), who had always supported the Byzantine studies with the aim of reviving in our society’s memory the Byzantine heritage in Turkey, in other words, this extraordinarily rich cultural accumulation based in Istanbul – still the heart of our present day geography – that influenced the Eastern and Western civilisations for over a thousand years in order that it may attain the position it deserves.

Planned to be held every three years by Vehbi Koç Foundation, the symposium aims at sharing the ongoing scientific research in Turkey and abroad on an international platform, at improving the consciousness of cultural heritage through publications, at supporting research in this field as well as supporting the young Byzantinists.

The thematic strand of the First International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium held at Istanbul Archaeological Museums on 25-28 June 2007 was "Change in the Byzantine World in the 12th-13th Centuries"

On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye'deki Bizans mirasının, diğer bir deyişle halen bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın kalbi niteliğindeki İstanbul’da kurulmuş, Doğu ve Batı medeniyetlerini bin yıldan fazla bir süre boyunca etkilemiş olan bu çok zengin kültür birikiminin, toplumsal belleğimizde yeniden canlanması ve hak ettiği konuma kavuşması amacıyla yapılan çalışmaları her zaman desteklemiş olan Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenlenmektedir.

Vehbi Koç Vakfı tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun amacı, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayınlar aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

25-28 Haziran 2007 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleştirilecek I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu'nda "On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim" konusu işlenmiştir.


Abstracts of PapersBildiri Özetleri ProgramProgram Symposium CommitteeSempozyum Komitesi