PROGRAMPROGRAM22 June 2023, Thursday22 Haziran 2023, Perşembe

09.30-09.45

Welcome speech:    Ömer M. Koç, Honorary President

   Engin Akyürek, GABAM Director

09.45-10.10

Keynote Speaker: Nevra Necipoğlu

1st Session: Byzantine Studies in Turkey from a Global Perspective

Moderator: John Haldon

10.15-10.40     Leslie Brubaker, Byzantium and Turkey from the Perspective of Global History

10.40-11.05      Buket Kitapçı Bayrı, Growing Interest in Byzantine Studies among Youth in Turkey after 1990. A Comparative Analysis of Graduate Theses in Turkey, France and Greece

11.05-11.30      Koray Durak, Organizing A Congress: The Archive of the 10th International Congress of Byzantine Studies Organization Committee and What It Tells Us

11.30-11.50       Questions & Answers

11.50-12.05      Coffee Break

2nd Session: Turkish Universities from Pioneers to the Present 

Moderator: Ayla Ödekan

12.05-12.30     Alessandra Ricci, “Can we call you Hocam?” Three Foreign Byzantinists Teaching in Istanbul between the 1940s and 1950s: Steven Runciman, Philipp Schweinfurth and Paolo Verzone

12.30-12.55     Şebnem Dönbekci, Sailing in Uncharted Waters: Pioneering Turkish Scholars of Byzantine Studies

12.55-13.20     Şahin Kılıç, Byzantine Studies at Turkish Universities

13.20-13.40      Questions & Answers

13.40- 14.55    LUNCH BREAK

3rd Session: Contribution of Foreign Institutes

Moderator: Alkiviadis Ginalis

14.55-15.20     Pınar Üre, The Institutionalization of Byzantine Studies in the Russian Empire and Scholarly Mobility between Russia and the Ottoman Empire

15.20-15.45      Philipp Niewöhner, The German Archaeological Institute in Istanbul and the History of Byzantine Archaeology. Secularism, Professionalism, and Coincidence

15.45-16.10     Tolga Uyar, A New “French Province” of Byzantine Art: Exploration of Cappadocia in the Turkish Republic

16.10-16.35      Questions and Answers

09:30 - 09:45

Açılış Konuşması: Ömer M. Koç, Onursal başkan

Engin Akyürek, GABAM Direktörü

09:45 - 10:10 Sempozyum Sunuşu: Nevra Necipoğlu

1. Oturum: Küresel Perspektiften Türkiye’deki Bizans Çalışmaları

  Tartışmacı: John Haldon

  10.15-10.40    Leslie Brubaker, Küresel Tarih Perspektifinden Bizans ve Türkiye

  10.40-11.05    Buket Kitapçı Bayrı, Genç Neslin Bizans Sevdası 1990 Sonrası Türkiye, Fransa ve Yunanistan’da Bizans Uygarlığı Üzerine Yapılmış Doktora Tezlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

  11.05-11.30 Koray Durak, Bir Kongre Tertiplemek: 10. Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi Organizasyon Komitesi Arşivi ve Bize Anlattıkları

  11.30-11.50   Tartışma

  11.50-12.05   Ara

  2. Oturum: Türk Üniversitelerinde: Öncülerden Günümüze

   Tartışmacı: Ayla Ödekan

   12.05-12.30   Alessandra Ricci, “Size hocam diyebilir miyiz?” 1940’lar ve 1950’ler arasında İstanbul’da Ders Veren Üç Yabancı Bizantolog: Steven Runciman, Philipp Schweinfurth ve Paolo Verzone

   12.30-12.55 Şebnem Dönbekci, Keşfedilmemiş Sulara Yelken Açmak: Bizans Çalışmalarında Öncü Türk Akademisyenler

   12.55-13.20   Şahin Kılıç, Türk Üniversitelerinde Bizans Çalışmaları

   13.20-13.40   Tartışma

   13.40-14.55   Öğle Yemeği

   3. Oturum: Yabancı Enstitülerin Katkısı

    Tartışmacı: Alkiviadis Ginalis

    14.55-15.20       Pınar Üre, Rus İmparatorluğu’nda Bizans Çalışmalarının Kurumsallaşması ve Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki Akademik Hareketlilik

    15.20-15.45       Philipp Niewöhner, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Bizans Arkeolojisi: Laiklik, Profesyonellik ve Rastlantı

    15.45- 16.10       Tolga Uyar, Bizans Sanatında Yeni Bir “Fransız Eyaleti”: Türkiye Cumhuriyeti’nde Kapadokya’nın Keşfi

    16.10-16.35       Tartışma

    23 June 2023, Friday23 Haziran 2023, Cuma

    4th Session: Institutionalization

    Moderator: Gülru Tanman

    09.30-09.55 Nevra Necipoğlu, The Institutionalization of Byzantine Studies in Turkey

    09.55-10.20 Sedef Çokay Kepçe, Istanbul University Faculty of Letters Antalya Region Archaeological Research Center (ABAAM)

    10.20-10.45 Hülya Bilgi, Contribution of Private Museums in Byzantine Studies

    10.45-11.10   Questions & Answers

    11.00-11.20   Coffee Break

    5th Session: Byzantine Cultural Heritage: Preserving and Restoring for the Future   

    Moderator: Zeynep Ahunbay

    11.20-11.45 Ufuk Serin, Byzantine Cultural Heritage in Turkey: Ideological and Pragmatic Challenges in Conservation

    11.45-12.10 Umut Almaç, Architectural/Structural Conservation of Byzantine Monuments in Turkey during the Early Republican Period and Later

    12.10-12.35 Mine Esmer, Byzantine Monuments of the City Within the Urban Cultural Landscapes at the Centennial of the Republic: Repair, Re-Discovery, and Future Prospects

    12.35-13.00 Questions & Answers

    13.00- 14.30    LUNCH BREAK

    6th Session: Making Byzantium Visible to the General Public     

    Moderator: Buket Kitapçı Bayrı

    14:30 - 14:55  Berke Çetinkaya and Cem Almurat, Journal and Magazine Articles, and Translated Works on Byzantium in Turkey (1923-2023)

    14:55 - 15:20    Brigitte Pitarakis, Representing Byzantium in Art Exhibitions in Istanbul: Scholars, State Policy, and Private Initiatives (1930s–2020s)

    15:20 - 15:45    Questions & Answers

    15:45 - 16:05 Coffee Break

    7th Session: Digitalization of Byzantine Heritage  

    Moderator: Tolga Uyar

    16:05 - 16:30 Nurdan Atalan Çayırezmez, Digital Cultural Heritage and Information Management in Türkiye

    16:30 - 16:55 Ayça Tiryaki Türkmenoğlu, The Archaeological Settlements of Turkey (TAY) Project: The First Digital Inventory on the Web

    16:55 - 17:20 Merve Özkılıç, The “Istanbul City Walls” and Other Digital Projects by GABAM

    17:20 - 17:45 Questions & Answers

    4. Oturum: Kurumsallaşma

     Tartışmacı: Gülru Tanman

     09:30 - 09:55 Nevra Necipoğlu, Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Kurumsallaşması

     09:55 - 10:20 Sedef Çokay Kepçe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar Merkezi (ABAAM)

     10:20 - 10:45 Hülya Bilgi, Özel Müze Koleksiyonlarının Bizans Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi

     10:45 - 11:10 Tartışma

     11:00 - 11:20 Ara

     5. Oturum: Bizans Kültür Mirası: Gelecek İçin Korumak ve Onarmak   

      Tartışmacı: Zeynep Ahunbay

      11:20 - 11:45 Ufuk Serin, Türkiye’de Bizans Kültür Mirası: Koruma Alanında İdeolojik ve Pragmatik Güçlükler

      11:45 - 12:10 Umut Almaç, Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Bizans Anıtlarında Mimari/Yapısal Koruma

      12:10 - 12:35 Mine Esmer, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kentsel Kültürel Peyzaj İçinde Şehrin Bizans Anıtları: Onarım, Yeniden Keşif ve Gelecek Beklentileri

      12:35 - 13:00 Tartışma

      13:00 - 14:30 Öğle Yemeği

      6. Oturum: Bizans’ı Kamuya Görünür Kılmak

       Tartışmacı: Buket Kitapçı Bayrı

       14:30 - 14:55 Berke Çetinkaya ve Cem Almurat, Türkiye’de Akademik ve Popüler Dergi Makalelerinde ve Çeviri Eserlerde Bizans (1923 - 2023)

       14:55 - 15:20 Brigitte Pitarakis, İstanbul’daki Sanat Sergilerinde Bizans’ın Temsili: Araştırmacılar, Devlet Politikası ve Özel Girişimler (1930’lardan 2020’lere)

       15:20 - 15:45 Tartışma

       15:45 - 16:05 Ara

       7. Oturum: Bizans Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi  

        Tartışmacı: Tolga Uyar

        16:05 - 16:30 Nurdan Atalan Çayırezmez, Türkiye’de Dijital Kültürel Miras ve Bilgi Yönetimi

        16:30 - 16:55 Ayça Tiryaki Türkmenoğlu, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi: İnternetteki İlk Dijital Envanter

        16:55 - 17:20 Merve Özkılıç, “İstanbul Surları” ve GABAM’ın Diğer Dijital Projeleri

        17:20 - 17:45 Tartışma

        24 June 2023, Saturday24 Haziran 2023, Cumartesi

        8th Session: An Overview of Byzantine Archaeology

        Moderator: Murat Keçiş

        09.30-09.55 Turgut Saner, Gökhan Kaymak, Byzantine Archaeologies in Turkey

        09.55-10.20 Rahmi Asal, Contribution of Istanbul Archaeological Museums to Byzantine Studies in Turkey

        10.20-10.45 Mustafa H. Sayar, The Contribution of Archaeological Finds to the Interpretation of the Historical Sources

        10.45-11.05 Questions & Answers

        11.05-11.25   Coffee Break

        9th Session: Excavating Byzantium: Settlements, Buildings, Underwater Sites

            Moderator: Ivana Jevtic

        11.30-11.55 Zeynep Mercangöz, Kuşadası, Kadıkalesi /Anaia Excavations: Notable Byzantine Religious Findings

        11.55-12.20     Engin Akyürek, What Happened in the Medieval Myra? Clues from the Alakent Church Excavation

        12.20-12.45      Michael R. Jones, Byzantium in Turkish Waters: The Archaeological Study of Byzantine Seafaring in Turkey (1961-2023)

        12.45-13.05      Questions & Answers

        13.05-14.40   LUNCH BREAK

        10th  Session: Understanding Byzantine Urbanism: Excavating the Cities

        Moderator: Natalia Poulou

        14.40-15.05     Inge Uytterhoeven, "We Were Disappointed to Find Inartistic Houses from the Byzantine Period." The Development of Late Antique and Byzantine Housing Studies in Western Anatolia

        15.05-15.30     Zeliha Demiral Gökalp, A Provincial Center in the Middle Ages: Amorium

        15.30-15.55     Yelda Olcay Uçkan and Gökçen Öztaşkın, Olympos Excavations

        15.55-16.15      Questions & Answers

        16.15-16.30        Coffee Break

        16.30-17.20     Panel: Byzantine Studies in Turkey Through the Eyes of Early Career                                             Byzantinists

        Moderator: Kutlu Akalın

        Panelists: Zeynep Olgun, A Future for the Byzantine Past: A Personal Insight into Byzantine Studies in Turkey by a Graduate Student

        Umut Var, Similar Steps, Different Effects: A Comparison of Byzantine Studies in Turkey and Australia Through the Eyes of a Graduate Student

        Pırıl Us MacLennan, Lessons Learned and Still to Learn in Byzantine Studies: Experiences of an Interdisciplinary Graduate Student

        17.20-17.50       Closing Remarks: John Haldon

        8. Oturum: Bizans Arkeolojisine Genel Bakış

        Tartışmacı: Murat Keçiş

        09.30-09.55    Turgut Saner, Gökhan Kaymak, Türkiye’de Bizans Arkeolojisi

        09.55-10.20    Rahmi Asal, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Türkiye’deki Bizans Araştırmalarına Katkısı

        10.20-10.45    Mustafa H. Sayar, Arkeolojik Buluntuların Tarihi Kaynakların Yorumlanmasına Katkıları

        10.45-11.05       Tartışma

        11.05-11.25    Ara

        9. Oturum: Bizans’ı Kazmak: Yerleşimler, Yapılar, Sualtı Alanları

        Tartışmacı: Ivana Jevtic

        11.30-11.55    Zeynep Mercangöz, Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazıları: Önemli Bizans Dini Bulguları

        11.55-12.20    Engin Akyürek, Orta Çağ Myra’sında Ne Oldu? Alakent Kilisesi Kazılarından İpuçları

        12.20-12.45    Michael R. Jones, Türk Sularında Bizans: Türkiye’de Bizans Denizciliğinin Arkeolojik Araştırması (1961-2023)

        12.45-13.05       Tartışma

        13.05-14.40    Öğle Yemeği

        10. Oturum: Bizans Şehirciliğini Anlamak: Kentlerin Kazıları

        Tartışmacı: Natalia Poulou

        14.40-15.05       Inge Uytterhoeven, “Bizans Dönemi’nin Sanatsız Evlerini Bulunca Hayal Kırıklığına Uğradık” Batı Anadolu’da Geç Antik Çağ ve Bizans Konutları Çalışmalarının Gelişimi

        15.05-15.30       Zeliha Demiral Gökalp, Orta Çağ’da Bir Eyalet Merkezi: Amorium

        15.30-15.55       Yelda Olcay Uçkan ve Gökçen Öztaşkın, Olympos Kazıları

        15.55-16.15       Tartışma

        16.15-16.30       Ara

        16.30-17.20        Panel: Genç Bizantologların Gözünden Türkiye’de Bizans Çalışmaları

        Tartışmacı: Kutlu Akalın

        Zeynep Olgun, Bizans Geçmişi İçin Bir Gelecek: Türkiye’deki Bizans Çalışmalarına Dair Bir Lisansüstü Öğrencisinin Kişisel İçgörüleri

        Umut Var, Benzer Adımlar, Farklı Etkiler: Bir Lisansüstü Öğrencisinin Gözünden Türkiye ve Avustralya’daki Bizans Çalışmalarının Karşılaştırması

        Pırıl Us MacLennan, Bizans Çalışmalarından Alınan ve Alınacak Dersler: İnterdisipliner Bir Lisansüstü Öğrencisinin Deneyimleri

        17.20-17.50        Kapanış Değerlendirmesi: John Haldon