PROGRAMPROGRAM24 June 2019, Monday24 Haziran 2019, Pazartesi

09:00 - 10:00 Registration

10:00 - 10:30 Opening Speeches

10:30 - 11:00 Keynote Speech John Haldon

11:00 - 11:20 Break

11:20 - 12:35 Session 1: Interactions of Artistic Production

                          Moderator: Ivana Jevtic

11:20 - 11:40 Henry Maguire “Interactions Between Ceramic Designs and Glass-Making in Anatolia and its    Neighbours”

11:40 - 12:00 Gülgün Köroğlu – Emine Tok “Eastern  Influences in Early Byzantine Sinop Mosaics”

12:00 - 12.20 Brigitte Pitarakis “Belief, Ritual, and Social Identity in Byzantine Anatolia: The Testimony of Mass-Produced Metalwork”

12:20 - 12:35 Discussion

12:35 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:55 Session 2: Seals as the Means of Interactions

                          Moderator: Nikos Kontogiannis

14:00 - 14:20 Vera Bulgurlu “Interactions, Networks and Mobility within the Field of Byzantine Sigillography”

14:20 - 14:40 Dmitry Korobeynikov “Crossing the border: Shifting Identities in Byzantine Anatolia in the Eleventh and Twelfth Centuries”

14:40 - 14:55 Discussion

14:55 - 15:15 Break

15:15 - 16:10 Session 3: Cross-Cultural Interactions in Anatolia: Christians and Muslims

                          Moderator: Nevra Necipoğlu

15:15 - 15:35 Rustam Shukurov “Jalāl al-Dīn Rūmī and Anatolian Christians and Jews”

15:35 - 15:55 Myrto Veikou - Alexander Beihammer “Muslim-Turkish Politics of ‘Spatial’ Control – The Formation of Settlement and Public Space in Manisa and Birgi (14th Century)”

15:55 - 16:10 Discussion

16:10 - 16:30 Break

16:30 - 17:25 Session 4: Sacred Settlements at Bithynia

                          Moderator: Alessandra Ricci

16:30 - 16:50 Eka Tchkoidze “Olympus of Bithynia: Monastic Space and Imperial Power”

16:50 – 17:10 Olivier Delouis- Julien Curie “Reshaping Byzantine Bithynia, or Connecting Archaeology and History Online”

17:10 - 17:25 Discussion

09:00 - 10:00 Kayıt

10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları

10:30 - 11:00 Sunuş: John Haldon

11:00 - 11:20 Ara

11:20 - 12:35 Oturum 1: Sanatsal Üretimde Etkileşimler

                         Tartışmacı: Ivana Jevtic

11:20 - 11:40 Henry Maguire “Anadolu ve Komşularında Seramik Tasarımı ve Cam Yapımı Arasındaki Etkileşimler”

11:40 - 12:00 Gülgün Köroğlu – Emine Tok “Erken Bizans Dönemi Sinop Mozaiklerinde Doğu Etkileri”

12:00 - 12.20 Brigitte Pitarakis “Bizans Anadolu'sunda İnanç, Ritüel ve Toplumsal Kimlik: Seri Üretim Madeni Objelerin Tanıklığı”

12:20 - 12:35 Tartışma

12:35 - 14:00 Öğle Yemeği

14:00 - 14:55 Oturum 2: Etkileşim Aracı Olarak Mühürler

                          Tartışmacı: Nikos Kontogiannis

14:00 – 14:20 Vera Bulgurlu “Bizans Mühürbilim Alanında Etkileşimler, Ağlar ve Hareketlilik”

14:20 – 14:40 Dmitry Korobeynikov “Sınırı geçmek: On Birinci ve On İkinci Yüzyıllarda Bizans Anadolusu’nda Değişen Kimlikler”

14:40 - 14:55 Tartışma

14:55 - 15:15 Ara

15:15 - 16:10 Oturum 3: Anadolu'da Kültürlerarası Etkileşimler: Hristiyanlar ve Müslümanlar

                          Tartışmacı: Nevra Necipoğlu

15:15 - 15:35 Rustam Shukurov “Celaleddin Rumi, Anadolu Hristiyanları ve Yahudileri”

15:35 - 15:55 Myrto Veikou - Alexander Beihammer “Müslüman-Türk Politikasında “Mekânsal” Denetim – Manisa ve Birgi’de Yerleşme ve Kamusal Alanın Oluşumu (14. Yüzyıl)”

15:55 - 16:10 Tartışma

16:10 - 16:30 Ara

16:30 - 17:25 Oturum 4: Bitinya'daki Kutsal Yerleşmeler

                          Tartışmacı: Alessandra Ricci

16:30 - 16:50 Eka Tchkoidze “Bitinya Olimposu: Manastır Alanı ve İmparatorluk Gücü”

16:50 – 17:10 Olivier Delouis- Julien Curie “Bizans Bitinyası’nı Yeniden Şekillendirmek ya da Arkeoloji ile Tarihi Çevrimiçi Bağlamak”

17:10 - 17:25 Tartışma

25 June 2019, Tuesday25 Haziran 2019, Salı

09:30 - 10:45 Session 5: Architecture in Context

                          Moderator: Mustafa Sayar

09:30 - 09:50 Beate Böhlendorf-Arslan “Behind the Walls and in the Countryside: Reconstruction of Byzantine settlements and their environments in Anatolia”

09:50 - 10:10 Inge Uytterhoeven “Creating Private Space. Living Areas in the Late Antique Cities of Asia Minor”

10:10 -10:30 Philipp Niewöhner “The Regional Paradigm in Early Christian Art and Architecture: the Case of Anatolia”

10:30 - 10:45 Discussion

10:45 - 11:05 Break

11:05 - 12:20 Session 6: Urban Settlements in Transition

                          Moderator: Inge Uytterhoeven

11:05 - 11:25 Mustafa H. Sayar “Transformation of a Landscape; Urban Centre and Rural Settlements in Cilicia Plain During the Late Antiquity and Early Byzantine Periods; III-VI Centuries”

11:25 - 11:45 Nikos Tsivikis “Amorium and the Ever-changing Urban Space: From Early Byzantine Provincial City to Middle Byzantine Anatolian Capital”

11:45 - 12:05 Burcu Ceylan - Elif Karabacak “Wreck the Temple Raise the Church? The Christianisation of the Urban Landscape in Anatolia”

12:05 - 12:20 Discussion

12:20 - 13:40 Lunch

13:40 - 14:55 Session 7: Environment and Settlement

                          Moderator: Günder Varinlioğlu

13:40 - 14:00 Elif Keser Kayaalp “The Urban-Rural Dichotomy around Constantia in Late Antiquity”

14:00 - 14:20 Jesko Fildhuth “Settlement Pattern in the Meander Delta During the Byzantine Period”

14:20 - 14.40 Owen Doonan “Evidence for Economic Intensification, Collapse and Resilience in the Early Byzantine Hinterland of Sinop” 

14:40 - 14:55 Discussion

14:55 - 15:15 Break

15:15 - 16:30 Session 8: Harbor Settlements as Regional Networks

                          Moderator: Matthew Harpster

15:15 - 15:35 Andreas Külzer “Harbor Cities as Interfaces of Maritime and Terrestrial Communication Systems in Late Antique and Medieval Western Anatolia”

15:35 - 15:55 Luca Zavagno “Port(s) After Stormy Seas”: for a Comparative Approach to the Problems of the Transformation of Coastal Urban Spaces in the Passage from Late Antiquity to the Early Middle ages”

15:55 - 16:15 Günder Varinlioğlu “Where are the Quarries of the Isaurian Builders? Limestone Resources of Dana Island (Pityoussa)”

16:15 - 16:30 Discussion

16:30 - 16:50 Break

16:50 - 17:45 Session 9: Ephesus: A Sacred City in West Anatolia

                         Moderator: Philipp Niewöhner

16:50 - 17:10 Arkadiy Avdokhin “Inscribing Cityscape: Urban Communities and Spaces in Late Antique Inscriptions from Ephesus”

17:10 - 17:30 Katinka Sewing “A Newly Discovered Pilgrimage Church in Ephesus and its Interaction with its Religious Center”

17:30 - 17:45 Discussion

09:30 - 10:45 Oturum 5: Bağlamda Mimarlık

                          Tartışmacı: Mustafa Sayar

09:30 - 09:50 Beate Böhlendorf-Arslan “Surların Ardında ve Kırsalda: Anadolu’daki Bizans Yerleşmelerinin ve Çevrelerinin Yeniden Kurgulanması”

09:50 - 10:10 Inge Uytterhoeven “Özel Alanın Yaratılması: Küçük Asya’nın Geç Antikçağ Şehirlerindeki Yaşam Alanları”

10:10 -10:30 Philipp Niewöhner “Erken Hristiyan Sanatı ve Mimarisinde Bölgesel Paradigma: Anadolu Örneği”

10:30 - 10:45 Tartışma

10:45 - 11:05 Ara

11:05 - 12:20 Oturum 6: Dönüşüm Sürecinde Kent Yerleşmeleri

                          Tartışmacı: Inge Uytterhoeven

11:05 - 11:25 Mustafa H. Sayar “Bir Peyzajın Dönüşümü; Geç Antik ve Erken Bizans Dönemlerinde Kilikya Ovası’nda Kentsel Merkez ve Kırsal Yerleşmeler; III-VI. Yüzyıllar”

11:25 - 11:45 Nikos Tsivikis “Amorium ve Sürekli Değişen Kentsel Mekân: Erken Bizans Dönemi Taşra Kentinden Orta Bizans Dönemi Anadolu Başkentine”

11:45 - 12:05 Burcu Ceylan  - Elif Karabacak “Tapınağı Yık, Kiliseyi Dik? Anadolu’nun Kentsel Peyzajının Hristiyanlaşması”

12:05 - 12:20 Tartışma

12:20 - 13:40 Öğle Yemeği

13:40 - 14:55 Oturum 7: Çevre ve Yerleşme

                         Tartışmacı: Günder Varinlioğlu

13:40 - 14:00 Elif Keser Kayaalp “Geç Antik Dönemde Constantia Civarında Kentsel-Kırsal İkiliği”

14:00 - 14:20 Jesko Fildhuth “Bizans Döneminde Menderes Deltasında Yerleşme Biçimleri”

14:20 - 14.40 Owen DoonanErken Bizans Döneminde Sinop Hinterlandında İktisadi Yoğunlaşma, Çöküş ve Toparlanmanın Kanıtları"

14:40 - 14:55 Tartışma

14:55 - 15:15 Ara

15:15 - 16:30 Oturum 8: Bölgesel Ağlar Olarak Liman Yerleşmeleri

                          Tartışmacı: Matthew Harpster

15:15 - 15:35 Andreas Külzer “Geç Antik ve Ortaçağ’da Batı Anadolu’da Deniz ve Karayolu İletişim Sistemlerinin Arabirimi Olarak Liman Şehirleri”

15:35 - 15:55 Luca Zavagno “Fırtınalı Denizlerden Sonra Liman(lar)”: Geç Antikçağdan Erken Ortaçağa Geçişte Kıyı Kentlerindeki Mekânsal Dönüşümün Ortaya Çıkardığı Sorunlara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”

15:55 - 16:15 Günder Varinlioğlu “Isaurialı Yapı Ustalarının Taş Ocakları Nerede? Dana Adası’nın (Pityoussa) Kireç Taşı Kaynakları”

16:15 - 16:30 Tartışma

16:30 - 16:50 Ara

16:50 - 17:45 Oturum 9: Efes: Batı Anadolu'da Kutsal Bir Şehir

                          Tartışmacı: Philipp Niewöhner

16:50 - 17:10 Arkadiy Avdokhin “Kentsel Peyzajın Yazımı: Efes’te Bulunan Geç Antik Yazıtlardaki Kentsel Topluluklar ve Mekânlar ”

17:10 - 17:30 Katinka Sewing “Efes’te Yeni Bulunan Bir Hac Kilisesi ve Dini Merkeziyle İlişkisi”

17:30 - 17:45 Tartışma

26 June 2019, Wednesday26 Haziran 2019, Çarşamba

10:00 - 11:25 Session 10: Cappadocia I: Environment Carved in Rock

                          Moderator: Robert Ousterhout

10:00 - 10:30 Robert Ousterhout Session Opening Speech / “Still 'A New Land of Art History'?”

10:30 - 10:50 Lynn Jones “The Imperial Cult in Middle Byzantine Art: Cappadocia and Constantinople”

10:50 - 11:10 Besim Tolga Uyar “Digital Modeling and Interpreting Settlement Patterns in Byzantine Cappadocia”

11:10 - 11:25 Discussion

11:25 - 11:40 Break

11:40 - 12:35 Session 11: Cappadocia II: Built Environment

                          Moderator: Besim Tolga Uyar

11:40 - 12:00 Veronica Kalas “The Fortification Wall at Selime and Community Identity in the Peristrema Valley, Cappadocia”

12:00 - 12:20 Sacit Pekak “The Results of the Conservation and Excavation (1996-2018) of The Church of St. Constantine and Helena: The Early Byzantine Ecclesiastical Settlements around Niğde, Aktaş (Old Andaval)”

12:20 - 12:35 Discussion

12:35 - 12:55 Break

12:55 - 13:25 Closing Remarks: John Haldon


14:00 
Excursion

10:00 - 11:25 Oturum 10: Kapadokya I: Kayaya Oyulmuş Çevre

                          Tartışmacı: Robert Ousterhout

10:00 - 10:30 Robert Ousterhout Session Opening Speech / “Anadolu Hâlâ ‘Sanat Tarihinde Yeni Bir Diyar’ mı?"

10:30 - 10:50 Lynn Jones “Orta Bizans Dönemi Sanatında İmparator Kültü: Kapadokya ve Konstantinopolis”

10:50 - 11:10 Besim Tolga Uyar “Dijital Modelleme ve Bizans Kapadokya'sında Yerleşme Biçimlerinin Yorumlanması”

11:10 - 11:25 Tartışma

11:25 - 11:40 Ara

11:40 - 12:35 Oturum 11: Kapadokya II: İnşa Edilmiş Çevre 

                          Tartışmacı: Besim Tolga Uyar

11:40 - 12:00 Veronica Kalas “Selime’deki Sur Duvarı ve Kapadokya Peristrema Vadisi’nde Toplumsal Kimlik”

12:00 - 12:20 Sacit Pekak “Aziz Konstantin ve Helena Kilisesi’nin Koruma ve Kazı Çalışmaları Sonuçları (1996-2018): Niğde, Aktaş (Eski Andaval) Çevresindeki Erken Bizans Dini Yerleşmeleri”

12:20 - 12:35 Tartışma

12:35 - 12:55 Ara

12:55 - 13:25 Kapanış değerlendirmesi: John Haldon


14:00 
Gezi