Beşinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuFifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

24-26 Haziran 201924-26 June 2019

Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar

Anadolu neredeyse bin yıl süreyle Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olmuştur. Yüzyıllar süren ihtilaflar boyunca, imparatorluk ve varisi devletler yayılmacı komşu güçlere ve iç rakiplere karşı Anadolu’nun merkezinin hâkimiyeti için mücadele etmiştir. Anadolu yoğun entrika, çatışma ve siyasete sahne olmasına rağmen çevresel, sosyal ve ekonomik şartlarla değişen, zengin ve karmaşık bölgesel bir yerleşme ağı olmuştur; bölgenin karakteri de etkin olan toplulukların sanat, kültür ve politikalarında ifade bulmuştur. Ancak, sıklıkla Geç Antik Çağ ve Bizans araştırmalarında vilayet ve birçok bölgesi; şehir merkezleri, özellikle de Konstantinopolis lehine göz ardı edilmiştir.

Beşinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bu dengesizliği Anadolu’daki yerleşmelere ve topluluklara odaklanarak telafi edecektir. Sempozyum; fikirlerini paylaşmak, yerleşmiş fikirlere meydan okumak, yeni saha çalışmaları, tarih ve sanat tarihi araştırmalarıyla gelişen materyal zenginliğini sunmak üzere çeşitli disiplinlerden gelen yeni seslere yer verecektir. Bizans Anadolu'su konusuyla aktif olarak ilgilenen yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıları bir araya getirilerek gelecek araştırmalar için yeni bir referans yaratılacaktır.

Sempozyum üç ana temaya odaklanacaktır:

  • Yerleşme ve Çevre

Bu temadaki makalelerin; mütekabiliyet ve birbirine bağımlılık konularına, toplumsal kimliklerin Anadolu’nun kentsel ve kırsal peyzajına yansıtılma biçimlerine odaklanması bekleniyor. Bu tema, toplulukların çevreleri üzerindeki -ve çevrenin topluluklar üzerindeki- etkilerini maddi kanıtların, mimari kalıntıların, teknolojik analizlerin, peyzaj, su ve toprak yönetimi araştırmalarının ışığında inceleyecektir.

  • Mekân Kavramları

Bizans düşünce yapısında mekân ve doğa algısı, diğer bir deyişle Bizanslıların Anadolu’yu nasıl algıladığı; kırsal ve kentsel peyzajın, yapıların görsel sanatlar ile edebiyattaki tarifleri ve betimleri üzerinden takip edilebilir. Bu tema sanatsal pratiklerde ve bu pratiklerin kutsal olanla ilişkisinde karşımıza çıkan kültürel alan tanım ve yorumlarına yoğunlaşacaktır.

  • Etkileşim, Ağlar ve Hareketlilik

Bu temadaki makalelerle Anadolu’daki toplulukların birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra bunların, yerinden edilmeler ve mevsimsel göçler de dahil olmak üzere hareketleri keşfedilecektir. Genellikle disiplinlerarası projelerin sonucunda; tüccarlar, hacılar, ordular, mülteciler, zanaat atölyelerinin çalışanları gibi insan gruplarının hareketliliğine ait kanıtlar ancak geniş çeşitlilikteki metodolojik yaklaşımlarla bulunabilmektedir.

Byzantine Anatolia: Space and Communities


For almost a thousand years Anatolia was the center of the Byzantine Empire. Through centuries of strife, the Empire and its successor states struggled for dominance of the Anatolian heartland against encroaching neighboring powers and internal rivals. Yet behind the high drama of politics, intrigue and conflict, Anatolia was also a rich and complex network of regional settlements which would shift and change with environmental, social and economic conditions, and whose character was expressed in the art, culture and politics of actively involved populations. Too often, however, in Late Antique and Byzantine Studies the province and its many regions have been overlooked in favor of the major urban centers – in particular, Constantinople.

The Fifth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will redress this balance by focusing on the settlements and communities of Anatolia. The symposium will present new voices from diverse disciplines to share ideas, challenge established views and showcase a wealth of new material emerging from field studies and research in history and art history. Contributions from international and domestic scholars actively involved in the study of Byzantine Anatolia will be brought together to create a new reference for future research.


The symposium will focus on three main topics:

  • Settlement and Environment 

In this stream we will focus on issues of reciprocity, interdependence and the ways in which communal identities were reflected on Anatolia’s civic and rural landscape. We will study how communities affected their environment (and vice versa) drawing on material evidence, architectural remains, technological analysis, landscape, water and earth management studies.

  • Notions of Space

Perceptions of space and nature in Byzantine mentality (in other words, how Byzantine people perceived Anatolia) can be traced from descriptions and depictions of landscapes, cityscapes and buildings in visual arts and literature. In this stream we will also study the definitions and interpretations of cultural space found in artistic practices and their relation to the sacred.

  • Interactions, Networks and Mobility

In this stream we will explore relations and movement among communities in Anatolia, including seasonal migrations and the forced displacement of people. Often the result of interdisciplinary projects, evidence for the mobility of human groups such as merchants, pilgrims, armies, refugees and artistic workshops can be found with a diverse range of methodological approaches.

Bildiri ÖzetleriAbstracts of Papers ProgramProgram Sempozyum KomitesiSymposium Committee

Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuFourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

23 – 25 Haziran 201623 – 25 June 2016

Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki

Bizanslıların, Bizans dünyası dışında kalan kültürleri tasvirinde hem Bizans dünyasına ait olmayanın algılanışına hem de Bizans’ın kendi imgeleminin inşasına katkı sağlayan özel bir coğrafi ve etnik bakış açısı bulunur. Bizanslıların imparatorluk sınırlarının ötesindeki bu kültürleri betimlemesi iklim, bitki örtüsü, dil ve farklı yaşam biçimleri gibi coğrafi ve etnik unsurlarla şekillenir.

Bizanslıların algısında bu unsurlar ötekilerin tarihi, dini gelenekleri ve siyasi durumlarıyla karmaşık bir ilişki içindedir. Bizans’ın coğrafi ve etnik açıdan –bilinenden egzotik olana veya içerdeki ötekinden dışardaki ötekine kadar– öteki ile karşılaşması, Bizanslıların kendi çevreleriyle uzamsal olarak nasıl ilişki kurdukları ve komşularından kendilerini nasıl ayrıştırdıkları ile ilgili ipuçları sağlar.

Sempozyumda, öteki imgesinin oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm unsurlar arasındaki karmaşık ilişkinin, yazılı kaynaklar, sanatsal ve maddi bulgularla sorgulanması; Bizanslıların ötekilerden bahsederken kendilerini nasıl anlattıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda davetli araştırmacılar aşağıdaki alt başlıklarla ilgili yeni bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı bildiriler sunacaklar:

1. Coğrafi ve etnik imgelemde öteki 

- Bizans sınırlarının öteside (komşular/dışardakiler/yabancılar) 

- Bizans sınırlarının içinde (etnik, dini, dilsel topluluklar; yabancı ziyaretçiler) 

- Dışardaki Bizanslıların bakışından öteki 

2. Fiziki dünya imgelemi (oikoumene) 

 - Coğrafi imgelem ve haritalar 

 - Evrenin sınırları/uç noktaları 

 - Rhomania’nın sınırları 

3. Öteki dünya imgelemi 

 - Cennet ve cehennem, hayali/egzotik yerler 

4. Öteki/egzotik ile karşılaşmalar ve ötekinin benimsenmesi 

5. Pagan, Greko-Romen mirasın algılanışı 

- Pagan geçmişle karşılaşmalar 

- Devşirme malzeme kullanımı 

Byzantine Identity and the Other in Geographical and Ethnic Imagination

Byzantine representation of the cultures outside the Byzantine world had a particular geographical and ethnic aspect that contributed not only to the perception of the non-Byzantine, but also to the construction of the Byzantine self-image. 

Byzantine portrayal of these cultures beyond the borders of the Empire was informed by geographic and ethnic elements including climate, flora, language and a certain way of life, which in turn entered into a complex relationship with the history, religious traditions and political state of these cultures as perceived by Byzantines. Examination of the Byzantine encounter with the geographically and ethnically other -from the fairly familiar to the exotic, and from the internal other to the external one- provides clues on how Byzantines related to their own environment spatially and how they differentiated themselves from their neighbors.  

It is the aim of the Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium to explore in written, artistic and material evidence this complex relationship between geography, ethnicity and other factors contributing to the formation of the image of the other, and to discover how Byzantines talked about themselves while talking about the others. 

Invited scholars will be presenting papers exploring and (re)evaluating the following topics: 

1. The other in geographical and ethnic imagination 

- Beyond Byzantine borders (neighbors/outsiders/foreigners)

- Within the Byzantine Empire (ethnic, religious, linguistic communities and foreign visitors) 

- The other as seen by Byzantines abroad 

2. Image of the physical universe (oikoumene) 

- Geographical imagination and maps

- Limits/extremities of the universe 

- Limits of Rhomania 

3. Image of the other world 

- Heaven and hell, imaginary/exotic lands 

4. Encounter with and appropriation of the other/exotic 

5. Perception of the pagan, Greco-Roman heritage 

- Encounter with the pagan past

- Use of spolia

Bildiri ÖzetleriAbstracts of Papers ProgramProgram Sempozyum KomitesiSymposium Committee SergilerExhibitions YayınlarPublications

Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

24 – 27 Haziran 201324 – 27 June 2013

Bizans'ta Ticaret

Bizans İstanbul’u (Konstantinopolis), Bizans İmparatorluğu dönemi boyunca idari, askeri ve dini bir merkezdir. Ancak İstanbul aynı zamanda bir ticari merkezdir. Kuruluş aşamasında başkent seçilmesindeki en önemli nedenlerin başında ise coğrafi konumu, kara ve deniz bağlantıları, güvenli limanları sayesinde ticarete çok uygun olması gelir.

Son dönemlerdeki arkeolojik keşifler ve yazılı kaynakların yeni okumaları ışığında, Bizans dünyasında ticaret konusunda yeni bilgilere ve yorumlara ulaşıldı. Sempozyumların ve Bizans ekonomisinin ticari yönüyle ilgili yayınların sayısındaki artış konuya ilginin artışına işaret eder. Bununla birlikte İstanbul’da Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar’da yürütülen Marmaray kazılarında ortaya çıkan çok çarpıcı yeni buluntular, ticaret konusuna dikkatleri çeken bir diğer etkendir.

Bu ilginin daha da artmasına katkıda bulunmak amacıyla 24 - 27 Haziran 2013’te, İstanbul’da gerçekleştirilen Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun teması, Geç Antik dönemden on beşinci yüzyıla kadar "Bizans’ta Ticaret" olarak belirlendi. Ekonominin en önemli damarı olan ticaret konusu; tuz gibi temel tüketim mallarından ilaçlara, baharattan köle ticaretine kadar uzanan geniş bir yelpazede; mallar, ticaret hukuku, ticaret yolları, pazar yerleri, para ve vergi sistemi gibi her boyutuyla ele alındı.

Tarihçilerle arkeologların bir araya geldiği sempozyumda, aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili yeni bakış açıları geliştirebilmek için maddi bulgular ve yazılı verilerin yeniden değerlendirilmesi amaçlandı:

1. Ticari faaliyetlerin merkezi olarak Konstantinopolis ve eyalet şehirleri;
2. Limanlar, gemiler, deniz ve kara yolları;
3. Yerel, bölgesel, bölgelerarası, uluslararası boyutta malların ve tüccarların dolaşımı;
4. Ticari aracılar olarak keşişler, hacılar, diplomatlar, askerler;
5. Bizans Devleti’nin ticari düzenlemeleri ve para politikaları.

Trade in Byzantium
The International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium is organized in memory of late Sevgi Gönül (1938-2003), who had always supported the Byzantine studies with the aim of reviving in our society's memory the Byzantine heritage in Turkey, in other words, this extraordinarily rich cultural accumulation based in Istanbul "still the heart of our present day geography" that influenced the Eastern and Western civilizations for over a thousand years in order that it may attain the position it deserves.
Planned to be held every three years by Vehbi Koç Foundation, the symposium aims at sharing the ongoing scientific research in Turkey and abroad on an international platform, at improving the consciousness of cultural heritage through publications, at supporting research in this field as well as supporting the young Byzantinists. 
In the light of recent archaeological discoveries and re-reading of written sources, new information has been gathered and new perspectives have been developed in the study of trade in the Byzantine world. The organization of three major symposia in Oxford (2004), Vienna (2005), and Washington D.C. (2008), along with the increasing number of publications on commercial aspects of the Byzantine economy, as well as ongoing work on the spectacular new findings from the Marmaray excavations at Yenikapı, Sirkeci, and Üsküdar in Istanbul are some of the indications of a heightened interest in the field. In order to encourage the further development of this trend, the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, to be held in Istanbul on 24-27 June 2013, will be devoted to the general theme of Byzantine trade from the late antique period through the fifteenth century.
The aim of the Symposium is to (re)evaluate material data and written evidence to develop new perspectives on the following topics:
1. Constantinople and provincial cities as centers of commercial activity,
2. Harbors, ships, sea and land routes,
3. Movement of goods and merchants at local, regional, interregional, and international levels,
4. Monks, pilgrims, diplomats, and soldiers as agents of trade, 
5. Trade regulations and financial policies of the Byzantine State.

Bildiri ÖzetleriAbstracts of Papers ProgramProgram Sempozyum KomitesiSymposium Committee SergilerExhibitions YayınlarPublications

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuSecond International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

21 - 23 Haziran 201021 - 23 June 2010

Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye'deki Bizans mirasının, diğer bir deyişle halen bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın kalbi niteliğindeki İstanbul’da kurulmuş, Doğu ve Batı medeniyetlerini bin yıldan fazla bir süre boyunca etkilemiş olan bu çok zengin kültür birikiminin, toplumsal belleğimizde yeniden canlanması ve hak ettiği konuma kavuşması amacıyla yapılan çalışmaları her zaman desteklemiş olan Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenlenmektedir.

Vehbi Koç Vakfı tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun amacı, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayınlar aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleştirilecektir. İstanbul bu sırada, Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle birçok kültür etkinliğine de evsahipliği de yapacaktır. Bu özel durumdan ötürü, İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun konusunun “Konstantinopolis” kentiyle ilgili olmasına karar verilmiştir.

İkinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nun konusu “Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı”dır. Sempozyumun amacı; Bizans İmparatorluğu’nda, Büyük Saray ve Blakhernai Sarayı’ndan tüm imparatorluğa yayılan siyasi iktidarın yönetimsel, siyasal, sosyal, ekonomik ve dinsel açıdan etkilerini değerlendirmek ve kültür boyutuna yansımalarını araştırmaktır.

The Byzantine Court: Source of Power and Culture

The International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium is organised in memory of late Sevgi Gönül (1938-2003), who had always supported the Byzantine studies with the aim of reviving in our society’s memory the Byzantine heritage in Turkey, in other words, this extraordinarily rich cultural accumulation based in Istanbul – still the heart of our present day geography – that influenced the Eastern and Western civilisations for over a thousand years in order that it may attain the position it deserves.

Planned to be held every three years by Vehbi Koç Foundation, the symposium aims at sharing the ongoing scientific research in Turkey and abroad on an international platform, at improving the consciousness of cultural heritage through publications, at supporting research in this field as well as supporting the young Byzantinists.

The Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will be held at the Istanbul Archaeological Museums from 21st to 23rd of June in 2010. Istanbul will host a series of cultural activities as it is the European Capital of Culture. Within this context, it has been decided that the general theme of the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium should focus on the city of Constantinople.

The theme of the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium will be “The Byzantine Court: Source of Power and Culture”. The aim of the symposium is to evaluate, from administrative, political, social, economic and religious perspectives, the impact of the political power that spread out from the Great Palace and the Blakhernai Palace to the rest of the empire and, to investigate the reflections of this power unto the cultural dimension.

Bildiri ÖzetleriAbstracts of Papers ProgramProgram Sempozyum KomitesiSymposium Committee

Birinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuFirst International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

25 - 28 Haziran 200725 - 28 June 2007

On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye'deki Bizans mirasının, diğer bir deyişle halen bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın kalbi niteliğindeki İstanbul’da kurulmuş, Doğu ve Batı medeniyetlerini bin yıldan fazla bir süre boyunca etkilemiş olan bu çok zengin kültür birikiminin, toplumsal belleğimizde yeniden canlanması ve hak ettiği konuma kavuşması amacıyla yapılan çalışmaları her zaman desteklemiş olan Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenlenmektedir.

Vehbi Koç Vakfı tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun amacı, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayınlar aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

25-28 Haziran 2007 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleştirilecek I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu'nda "On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim" konusu işlenmiştir.

Change in Byzantine World in the Twelfth and Thirteenth Centuries

The International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium is organised in memory of late Sevgi Gönül (1938-2003), who had always supported the Byzantine studies with the aim of reviving in our society’s memory the Byzantine heritage in Turkey, in other words, this extraordinarily rich cultural accumulation based in Istanbul – still the heart of our present day geography – that influenced the Eastern and Western civilisations for over a thousand years in order that it may attain the position it deserves.

Planned to be held every three years by Vehbi Koç Foundation, the symposium aims at sharing the ongoing scientific research in Turkey and abroad on an international platform, at improving the consciousness of cultural heritage through publications, at supporting research in this field as well as supporting the young Byzantinists.

The thematic strand of the First International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium held at Istanbul Archaeological Museums on 25-28 June 2007 was "Change in the Byzantine World in the 12th-13th Centuries"

Bildiri ÖzetleriAbstracts of Papers ProgramProgram Sempozyum KomitesiSymposium Committee