Birinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuFirst International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

ProgramProgram25 Haziran 2007, Pazartesi25 June 2007, Monday

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Alice-Mary Talbot
Erken 13. Yüzyıldan Ünik Bir Aziz Yaşamöyküsü: Akakios Sabbaites’in Aziz Barnabas ve Sophronios Vitası

11:00 - 12:15 | Salon
Ertuğrul Danık
Yukarı Fırat Bölgesi’nde 12 ve 13. Yüzyıllara Devredilen Bizans Tarihi Coğrafyası

11:00 - 12:15 | Salon
Johannes Koder
Geç Orta Çağ'da Doğu Akdeniz'in Tarihsel Coğrafyası - Kaynakların Sorunları

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Jean-Claude Cheynet
Sigillografya Belgeleri Işığında 11.-12. Yüzyılda Konstantinopolis Aileleri Kökenli Devlet Memurlarının Adları

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Alicia Simpson
12. ve 13. Yüzyıllarda Bizans Tarihsel Kendi Farkındalığının Değişimi

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Buket Kitapçı Bayrı
Genç Niketas’ın Martyr Edilmesi: Selçuklu Sultanı II. Mesud Döneminde Zorla Din Değiştirme Kanıtı mı? Yoksa, İmparator II. Andronikos Dönemi Bizans Politikalarının Bir Yansıması mı?

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Mevlude Bakır
Bizanslılar Deprem ve Etkilerinin Üstesinden Nasıl Geldiler?

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Meryem Acara Eser
12.-13. Yüzyıl Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerinde Değişimin Tanıkları

13:30 - 14:45 | Salon
Jonathan Harris
1204’teki Konstantinopolis Yağması Bir Dizi Kaza Eseri miydi?

13:30 - 14:45 | Salon
Joanne Lekea - Nikolaos S. Kanellopoulos
13. Yüzyıl Bizans’ında Savaşın Takdiri: Latin Etkisinin Varlığı Üzerine

13:30 - 14:45 | Salon
Katerina Mitsiou
Ioannes III Vatatzes’in (1222-1254) Politikasında Ekonomi ve İdeoloji

15:00 - 16:15 | Salon
Pagona Papadopoulou
Bizans Dünyasındaki Küçük Değişimin Büyük Problemi (12.-13. yy)

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Antony Eastmond
13. Yüzyılda Kültürlerarası Evlilik ve Bunun Anadolu Sanatına Etkisi

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Tuna Artun
Anadolu’nun Türkleşmesinde Bizans Dünyasının Rolü: Batı Anadolu ve Pontus Örnekleri

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Scott Redford
Antalya Ayaklanması ve Kentin Selçuklular Tarafından Aralık 1215 – Ocak 1216 Tarihinde Geri Alınışı

15:00 - 16:15 | Salon
Ece Turnator
Demetrios Khomatianos ve Ioannes Apokaukos’un Metinlerinde Kırsal Ekonomi: Üç Davanın İrdelenmesi

15:00 - 16:15 | Salon
Nergis Günsenin
Çamaltı Burnu I Batığı: Marmara Denizi, 13. Yüzyıl Deniz Ticaretine Bir Yolculuk

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Mustafa Daş
Bizans Kaynaklarında Türkleri İfade Etmek için Kullanılan Sıfatlar

16:30 - 17:45 | Salon
Ceren Ünal
Anaia Buluntusu Bir Sikkenin Hatırlattıkları: 12. Yüzyılda Bizans Tahtındaki Askeri Aristokrasinin Sikke İkonografisine Yansıması

16:30 - 17:45 | Salon
Hatice Özyurt Özcan
Trabzon Müzesi’nde Bulunan Komnenoslar Dönemi’ne Ait bir Grup Sikke

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Sabahattin Türkoğlu
Onikinci ve Onüçüncü Yüzyıllarda Bizans Kıyafetlerinde Türk ve Doğu Etkileri

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Koray Durak
Bizanslılar Neden Gerçek Adları Kullanmıyorlardı? 11.-13. Yüzyıllarda Bizans Kaynaklarında Türklerin Tanımı

16:30 - 17:45 | Salon
Adil Özme
Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Bizans Etkileri

11:00 - 12:15 | Library
Alice-Mary Talbot
A Unique Saint’s Life of the Early 13th c.: Akakios Sabbaites’ Vita of Saints Barnabas and Sophronios

11:00 - 12:15 | Hall
Ertuğrul Danık
Byzantine Historical Geography of the Upper Euphrates Basin As Reflected into the 12th and 13th Centuries

11:00 - 12:15 | Hall
Johannes Koder
Historical Geography of Eastern Mediterranean in the Late Middle Ages - The Problems of the Sources

11:00 - 12:15 | Library
Jean-Claude Cheynet
The Names of the Civil Servants Belonging to the Families of Constantinople during the 11th and 12th c. from the Sigillographic Evidence

11:00 - 12:15 | Library
Alicia Simpson
Change in Byzantine Historical Self-Awareness in the 12th and 13th Centuries

13:30 - 14:45 | Library
Buket Kitapçı Bayrı
The martyrdom of Niketas the Young: a case of forced conversion under the Seljuk Sultan Masud II or a reflection of the Byzantine policy under Emperor Andronikos II ?

13:30 - 14:45 | Library
Mevlude Bakır
How did the Byzantines Recover from the Earthquakes and Their Aftermath?

13:30 - 14:45 | Library
Meryem Acara Eser
Witnesses to the Change in the Byzantine Liturgy and Liturgical Works in the 12th and 13th Century

13:30 - 14:45 | Hall
Jonathan Harris
Was the Sack of Constantinople in 1204 the Outcome of a Series of Accidents?

13:30 - 14:45 | Hall
Joanne Lekea - Nikolaos S. Kanellopoulos
Justification of War in 13th-Century Byzantium: Tracing down the Latin Influence

13:30 - 14:45 | Hall
Katerina Mitsiou
Ideology and Economy in the Politics of John III Vatatzes (1222-1254)

15:00 - 16:15 | Hall
Pagona Papadopoulou
The Big Problem of Small Change in the Byzantine World (12th -13th c.)

15:00 - 16:15 | Library
Antony Eastmond
Intermarriage and its Impact on Art in Anatolia in the Thirteenth Century

15:00 - 16:15 | Library
Tuna Artun
The Role of the Byzantine World on the Turkification of Anatolia: The Cases of Western Anatolia and Pontus

15:00 - 16:15 | Library
Scott Redford
The Antalya Revolt and the Retaking of the City by the Seljuqs in December 1215-January 1216

15:00 - 16:15 | Hall
Ece Turnator
Rural Economy in the Writings of Demetrios Chomatianos and John Apokaukos: A Discussion of Three Court Cases

15:00 - 16:15 | Hall
Nergis Günsenin
Çamaltı Burnu I Wreck: A Voyage to the Marine Trade of the 13th Century in the Marmara Sea

16:30 - 17:45 | Library
Mustafa Daş
Adjectives and Titles Describing Turks in the Byzantine Sources

16:30 - 17:45 | Hall
Ceren Ünal
Recallings of a Coin from Anaia: The Military Aristocracy of the 12th- Century Byzantine Throne as Reflected on the Coinage Iconography

16:30 - 17:45 | Hall
Hatice Özyurt Özcan
A Group of Coins from the Comnenian Period at the Trabzon Museum

16:30 - 17:45 | Library
Sabahattin Türkoğlu
Turkish and Oriental Influence on the Byzantine Costumes in the 12th-13th Centuries

16:30 - 17:45 | Library
Koray Durak
Why did not the Byzantines Call a Spade a Spade? Definition of the Turks in the Byzantine Sources between the 11th and the 13th Centuries

16:30 - 17:45 | Hall
Adil Özme
Byzantine Influence on Anatolian Seljuq Coins

26 Haziran 2007, Salı26 June 2007, Tuesday

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Gönül Öney
Anadolu Selçuk Sanatı Sentezinde Harmanlanan Bizans Unsurları

09:30 - 10:45 | Salon
David Jacoby
13. Yüzyılda Ege’de Ticari Etkileşimler: Süreklilik ve Değişim

09:30 - 10:45 | Salon
Angeliki E. Laiou
Bizans Ekonomisi; Talep Modelleri

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Muzaffer Doğanbaş
Amasya’daki Selçuklu ve Osmanlı Devri Mimari Eserlerinde Görülen Bizans Devrine Ait Devşirme (Şipolien) Malzeme

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Muradiye Bursalı
Bir Sembol Olarak Bizans ve Selçuklu Döneminde Hayat Ağacı Motifi

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Aynur Durukan
Bizans, İlk Beylikler ve Selçuklular

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Erdoğan Merçil
Sultan Sencer’in Bizans İmparatoruna Mektubu

11:00 - 12:15 | Salon
Zeliha Demirel Gökalp - A. Tolga Tek
12. Yüzyıl Bizans Dünyasında Para

11:00 - 12:15 | Salon
Konstantinos Smyrlis
İznik İmparatorluğu Vergi Sistemi ve Finansmanı. 1204 Sonrasında Süreklilik ve Yenilik

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Cesim Avcı
Selâhaddîn Eyyûbî (1173-1193) ve Bizans

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Rustam Shukurov
Şeyler ve Adları: Bizans Yunanca’sında Doğu’dan Alıntılar (12.-15. Yüzyıllar)

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Melek Delilbaşı
13. Yüzyıl Anadolu’sunda Ticaret ve Türk Kançılaryasında Diplomatik Dil Olarak Yunanca

13:30 - 14:45 | Salon
Zeynep Mercangöz
Kommerkion ve Emporion Olarak Anaia’nın Değişken Tarihsel Yazgısı

13:30 - 14:45 | Salon
Engin Akyürek
Onikinci Yüzyılda Batı Pamphylia’da Bizans Varlığı: Arkeolojik Buluntular Işığında Bir Değerlendirme

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Henry Maguire
İskender ve Kuzular: Venedik San Marco’da İmitasyon Bizans Devşirme Malzemesi

13:30 - 14:45 | Kütüphane
David M. Perry
Korumak mı? Yağma mı? Bizans Rölikleri ve Venedik, 1261-1453 Arası ve Sonrası

13:30 - 14:45 | Kütüphane
B. Yelda Olcay Uçkan
Frigya (Phrygia) Bölgesi Kaya Mimarisinde Norman Sanatının İzleri

13:30 - 14:45 | Salon
Rozmeri Basic
Bizans İmparatorluğu, Venedik ve Latin Batı Arasında: Zara Kenti Örneği

15:00 - 16:15 | Salon
Ayşe Ç. Türker
12.-13. Yüzyıllarda Çanakkale Boğazı

15:00 - 16:15 | Salon
Nilay Çorağan Karakaya
12.-13. Yüzyıllarda Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi Erdemli Vadisi’ndeki Bizans Yerleşimi

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Buket Coşkuner
İstanbul ve Anadolu’dan Örneklerle 12. ve 13. Yüzyıllarda Bizans Duvar Resminde Teknik Gelişmeler ve Üsluba Yansımaları

15:00 - 16:15 | Salon
Vahit Macit Tekinalp
12-13. Yüzyıllarda Kilikya Bölgesi’nde Kırsal Bir Yerleşim: Minnetpınarı

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Anthony Cutler
12. ve 13. Yüzyıl Konstantinopolis’inde Sanat Endüstrileri

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Nancy P. Sevcenko
Yas Tutan Meryem Kanonları

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Robert Ousterhout
Eski ve Yeni Bulgular Işığında Pantokrator Kilisesi (Zeyrek Camii) Bezemeleri

16:30 - 17:45 | Kütüphane
M. Sacit Pekak
Niğde, Aktaş’taki Konstantin ve Helena Kilisesi Duvar Resimleri

16:30 - 17:45 | Salon
Fahameddin Başar
13. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk-Bizans Sınırları

16:30 - 17:45 | Salon
Thomas Drew-Bear
Frigya Pentapolisinde Bir Bizans Kentinin Lokalizasyonu: Otrous

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Nilüfer Peker
Gülşehir (Zoropassos) Karşı Kilise Duvar Resimleri

16:30 - 17:45 | Salon
Mehmet Kahyaoğlu
12.-13. Yüzyıllarda Batı Anadolu Liman Kentleri

09:30 - 10:45 | Library
Gönül Öney
Byzantine Elements Blended in the Synthesis of Anatolian Seljuq Art

09:30 - 10:45 | Hall
David Jacoby
Thirteenth Century Commercial Exchanges in the Aegean: Continuity and Change

09:30 - 10:45 | Hall
Angeliki E. Laiou
The Economy; Patterns of Demand

09:30 - 10:45 | Library
Muzaffer Doğanbaş
Byzantine Spolia Materials Used in the Seljuq and Ottoman Structures in Amasya

09:30 - 10:45 | Library
Muradiye Bursalı
The Tree of Life Motif in the Byzantine and Seljuq Periods as a Symbol

09:30 - 10:45 | Library
Aynur Durukan
Byzantium, First Emirates and the Seljuqs

11:00 - 12:15 | Library
Erdoğan Merçil
Letter of Sultan Sanjar to the Byzantine Emperor

11:00 - 12:15 | Hall
Zeliha Demirel Gökalp - A. Tolga Tek
Money in the 12th-Century Byzantine World

11:00 - 12:15 | Hall
Konstantinos Smyrlis
The Taxation System and the Finances of the Empire of Nicaea. Continuity and Innovation after 1204.

11:00 - 12:15 | Library
Cesim Avcı
Salah al-Din Ayyubi (1171-1193) and Byzantium

11:00 - 12:15 | Library
Rustam Shukurov
Things and their Names: Oriental Borrowings in Byzantine Greek (12th-15th Centuries)

11:00 - 12:15 | Library
Melek Delilbaşı
Trade in the 13th Century Anatolia and Greek as a Diplomatic Language in Turkish Chancery

13:30 - 14:45 | Hall
Zeynep Mercangöz
The Fluctuating Historical Fate of Anaia as an Emporion and Kommerkion

13:30 - 14:45 | Hall
Engin Akyürek
The Byzantine Presence in Western Pamphylia in the 12th Century: An Evaluation in the Light of Archaeological Finds

13:30 - 14:45 | Library
Henry Maguire
Alexander and the Lambs: Imitation Byzantine Spolia at San Marco, Venice

13:30 - 14:45 | Library
David M. Perry
To Protect and Pillage?-Venice and the Relics of Byzantium, 1261 to 1453 and Beyond

13:30 - 14:45 | Library
B. Yelda Olcay Uçkan
Traces of Norman Art in the Rock Architecture of Phrygia

13:30 - 14:45 | Hall
Rozmeri Basic
Between the Byzantine Empire, Venice and the Latin West: A Case Study of City of Zara

15:00 - 16:15 | Hall
Ayşe Ç. Türker
Çanakkale Straits in the 12th-13th Centuries

15:00 - 16:15 | Hall
Nilay Çorağan Karakaya
The Byzantine Settlement at the Erdemli Valley of Yeşilhisar, Kayseri, in the 12th-13th Centuries

15:00 - 16:15 | Library
Buket Coşkuner
Technical Developments in 12th-13th Century Byzantine Wall Paintings and Their Reflections on the Style in the Light of Examples from Istanbul and Anatolia

15:00 - 16:15 | Hall
Vahit Macit Tekinalp
A Rural Settlement in Cilicia in the 12th-13th Centuries: Minnetpınarı

15:00 - 16:15 | Library
Anthony Cutler
The Industries of Art in Twelfth and Thirteenth Century Constantinople

15:00 - 16:15 | Library
Nancy P. Sevcenko
The Canons of the Lamenting Virgin

16:30 - 17:45 | Library
Robert Ousterhout
The Decoration of the Pantokrator (Zeyrek Camii): Evidence Old and New

16:30 - 17:45 | Library
M. Sacit Pekak
Wall Paintings of the Church of Konstantinos and Helena at Aktaş, Niğde

16:30 - 17:45 | Hall
Fahameddin Başar
Turkish-Byzantine Border in the Second Half of the 13th Century

16:30 - 17:45 | Hall
Thomas Drew-Bear
Localisation of a Byzantine City in the Phrygian Pentapolis: Otrous

16:30 - 17:45 | Library
Nilüfer Peker
Wall Paintings of the Karşı Kilise in Gülşehir (Zoropassos)

16:30 - 17:45 | Hall
Mehmet Kahyaoğlu
Harbour Towns of Western Anatolia in the 12th and 13th Centuries

27 Haziran 2007, Çarşamba27 June 2007, Wednesday

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Sercan Yandım
13. Yüzyıl Bizans Resim Sanatında Kanatlı Vaftizci Yahya Figürünün Ortaya Çıkışı

09:30 - 10:45 | Salon
Sema Doğan
Alanya’da Kızılcaşehir Kalesi ve 12. Yüzyılda Akdeniz

09:30 - 10:45 | Salon
Denis Sullivan
12. Yüzyılda Bizans Askeri Kuvvetleri Gerçekliklerinde ve Algılamalarında Değişimler

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Tolga Uyar
Kapadokya’da 13. Yüzyıl Bizans Resim Sanatına İlişkin Yeni Bulgular

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Brigitte Pitarakis
13. Yüzyıl Sanatında Kurtuluşun Kanatları

09:30 - 10:45 | Kütüphane
Elmon Hançer
12. ve 13. Yüzyıllarda Kilikya Minyatür Okulu ve Çevre Kültürlerle İlişkiler

11:00 - 12:15 | Salon
William Aylward
Pegae: Marmara Denizinde Bir Bizans Kalesi

11:00 - 12:15 | Salon
Emine Tok Bayrakal
12.-13. Yüzyılın Sosyopolitik Ortamında Yeşeren bir Savunma Ağı: Neokastra

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Urs Peschlow
Bizans Sürgünü Öncesinde ve Sonrasında Konstantinopolis Yontu Sanatı

11:00 - 12:15 | Kütüphane
Beatrice Caseau
Heykellere Karşı Tavırların Değişimi

11:00 - 12:15 | Kütüphane
S. Yıldız Ötüken
Myra’daki Arslanlı Levha ve 12.-13. Yüzyıl Ortaçağ Taş Eserlerinde Üslup ve İkonografik Değişimler

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Lale Doğer
12.-13. Yüzyıllarda Bizans Sırlı Seramik Sanatında Form ve Uslup Değişimlerine ait Bazı Gözlemler

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Belgin Demirsar Arlı
II. Dönem İznik Çini Fırınları Kazısından Bizans Dönemi Keramik Örnekleri

13:30 - 14:45 | Kütüphane
Ebru Fındık
Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi 12-13. Yüzyıl Sırlı Seramik Buluntuları

13:30 - 14:45 | Salon
A. Ceren Erel
Kıbrıs’ta 12. ve 13. Yüzyıllarda Bizans Mimarisi ve Görülen Değişimler

13:30 - 14:45 | Salon
Yalçın Mergen
Bizans Uygarlığı Özelinde Orta Çağ Sanat Yaşantısı, 12. ve 13. yy Bizans Mimari Formlarının Oluşturulmasında Etkin Estetik Öncelikler

13:30 - 14:45 | Salon
Sotiris Voyadjis
Mesenya, Hıristiyani’deki İsa’nın Başkalaşımı (Metamorphosis) Kilisesi Mimari Tarihçesi Üzerine Yeni Notlar

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Özgü Çömezoğlu
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Cam Buluntuları

15:00 - 16:15 | Kütüphane
Zeynep Oral
12.-13. Yüzyıl Bizans Cam Bileziklerinde Bezeme ve Biçim Değişimleri

15:00 - 16:15 | Salon
Güner Sağır
Kars Kızıl Kilise (Karmirvank/Dprevank) Tarihlendirme Sorunu üzerine bir Deneme

15:00 - 16:15 | Salon
Suna Çağaptay Arıkan
Ne Kadar Batılı? Nymphaeum Sarayı ve Mimari Özellikleri

15:00 - 16:15 | Salon
Metin Gökçay
Yenikapı Metro ve Marmaray Kazıları

15:00 - 16:15 | Salon
Şehrazat Karagöz
Üsküdar Marmaray Kazılarında Yeni Bulunan Bir Bizans Manastırı

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Mine Kadiroğlu
12-13. Yüzyıllarda Doğu Anadolu’da Üretilen Gürcü-Ermeni Maden Eserlerinde Bizans Ögeleri

16:30 - 17:45 | Salon
Elizabeth Fisher
Konstantinopolis’te Keşişler, Manastırlar ve Latin Dili

16:30 - 17:45 | Salon
Pamela Armstrong
Konstantinopolis Manastırları ve Birbirleri Arasındaki Bağlar

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Gülgun Köroğlu - Haluk Perk
Halûk Perk Müzesi’ndeki Örnekleriyle Bizans’ta Ekmek Damgaları

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Haluk Perk
Bir Kısım Ağırlıklar Işığında Bizans Ağırlık Sistemine Katkı

16:30 - 17:45 | Salon
Michael Angold
Bizans Kimliği : 1204 Öncesi ve Sonrası

16:30 - 17:45 | Kütüphane
Vera Bulgurlu
Bizans Kurşun Mühürleri Seçkisinde Yansıdığı Üzere Bizans İmparatorluğu İdaresi

16:30 - 17:45 | Salon
Michel Kaplan
12. ve 13. Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Manastırlar Niçin Kuruldu?

09:30 - 10:45 | Library
Sercan Yandım
The Appearance of the Winged St. John the Baptist in the 13th-Century Byzantine Painting

09:30 - 10:45 | Hall
Sema Doğan
Kızılcaşehir Fortress in Alanya and the Mediterranean in the 12th century

09:30 - 10:45 | Hall
Denis Sullivan
Changes in Perceptions and Realities of the Byzantine Military in the 12th Century

09:30 - 10:45 | Library
Tolga Uyar
13th-Century Byzantine Painting in Cappadocia: New Evidence

09:30 - 10:45 | Library
Brigitte Pitarakis
Wings of Salvation in 13th-Century Art

09:30 - 10:45 | Library
Elmon Hançer
Cilician Miniature School in the 12th and 13th Centuries and Its Relations with Neighbouring Cultures

11:00 - 12:15 | Hall
William Aylward
Pegae: A Byzantine Fortress on the Sea of Marmara

11:00 - 12:15 | Hall
Emine Tok Bayrakal
A Defensive Network Rising in the Socio-Political Setting of the 12th-13th Centuries: Neokastra

11:00 - 12:15 | Library
Urs Peschlow
Sculpture in Constantinople before and after the Byzantine Exile

11:00 - 12:15 | Library
Beatrice Caseau
Changing Attitudes towards Statuary

11:00 - 12:15 | Library
S. Yıldız Ötüken
The Lion Plaque from Myra and the Stylistic and Iconographic Changes in the Medieval Stonework of the 12th and 13th Centuries

13:30 - 14:45 | Library
Lale Doğer
Some Observations on the Formal and Stylistic Changes in Byzantine Glazed Pottery in the 12th and 13th Centuries

13:30 - 14:45 | Library
Belgin Demirsar Arlı
Byzantine Period Ceramic Examples from the Second Phase of Iznik Tile Kiln Excavations

13:30 - 14:45 | Library
Ebru Fındık
12th-13th Century Glazed Pottery Finds from the Church of St. Nicholas at Myra-Demre

13:30 - 14:45 | Hall
A. Ceren Erel
Byzantine Architecture in Cyprus and Changes Observed in the 12th and 13th Centuries

13:30 - 14:45 | Hall
Yalçın Mergen
Medieval Artistic Life: the Case of Byzantine Civilisation; Aesthetic Priorities Active in the Formation of Byzantine Architectural Forms in the 12th and 13th Centuries

13:30 - 14:45 | Hall
Sotiris Voyadjis
Further Remarks on the Building History of the Church of the Transfiguration of Christ at Christianoi, Messenia

15:00 - 16:15 | Library
Özgü Çömezoğlu
Glass Finds from the Church of St. Nicholas at Demre-Myra

15:00 - 16:15 | Library
Zeynep Oral
Decorative and Formal Changes in the Byzantine Glass Bracelets during the 12th and 13th Centuries

15:00 - 16:15 | Hall
Güner Sağır
Kızıl (Karmirvank/Dprevank) Church in Kars: An Attempt for the Dating Problem

15:00 - 16:15 | Hall
Suna Çağaptay Arıkan
How Western is it? The Palace at Nyphaeum and its Architectural Setting

15:00 - 16:15 | Hall
Metin Gökçay
Excavations at Yenikapı for Underground and Marmaray

15:00 - 16:15 | Hall
Şehrazat Karagöz
A Byzantine Monastery Newly Discovered during the Marmaray Excavations at Üsküdar

16:30 - 17:45 | Library
Mine Kadiroğlu
Byzantine Elements on Georgian-Armenian Metalwork Produced in Eastern Anatolia during the 12th-13th Centuries

16:30 - 17:45 | Hall
Elizabeth Fisher
Monks, Monasteries and the Latin Language in Constantinople

16:30 - 17:45 | Hall
Pamela Armstrong
The Monasteries of Constantinople and their Bonds

16:30 - 17:45 | Library
Gülgun Köroğlu - Haluk Perk
Byzantine Breadstamps in the Light of Examples from the Halûk Perk Museum

16:30 - 17:45 | Library
Haluk Perk
Contributions to the Byzantine Weight System in the Light of Some Weights

16:30 - 17:45 | Hall
Michael Angold

16:30 - 17:45 | Library
Vera Bulgurlu
Administration of the Byzantine Empire as Reflected in a Selection of Byzantine Lead Seals

16:30 - 17:45 | Hall
Michel Kaplan
Why were Monasteries founded in the Byzantine World in the Twelfth and Thirteenth Centuries?