Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları SempozyumuFourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium

ProgramProgram23 Haziran 2016, Perşembe23 June 2016, Thursday

09:30 – 09:45 Açılış Konuşmaları

09:45 – 10:00 Sunuş:  Nevra Necipoğlu

10:00 – 12:20 

I. Bizans'ta Tarihsel İmgelem 

Tartışmacı: Brigitte Pitarakis 

10:00 - 10:30          Anthony Kaldellis

Bizans ve Yunan Geçmişi: Ayırt Etme ve Sahiplenme Tarzları

10:30 - 10:50          Ara

10:50 - 11:20          Alicia Walker

Saraylı Objeler, Saraylı Kimlikler: Orta Bizans Dönemi Lüks Sanat Ürünleri ve Elit Zümre Eğlencesinin Materyal Kültürü

11:20 - 11:50          Margaret Mullett

Edebiyatta Devşirme ve Khristos Paskhon: On İkinci Yüzyıl Okumuş Çevrelerin Kimliğini Şekillendirme

11:50 - 12:20          Tartışma

12:20 - 13:30          Öğle Yemeği

13:30 – 15:30 

II. Bizans’ta Uzamın Kavramsallaştırılması

Tartışmacı: Robert Ousterhout

13:30 - 14:00          Johannes Preiser-Kapeller

Geç Bizans Kilisesi'nde Mekanın Zihinsel Haritalandırılması ve Organizasyonu

14:00 - 14:30          Günder Varinlioğlu

Hiç Ada (Kara) Olmadığını Hayal Edin: Küçük Asya'nın Güneyindeki Bizans Adalarının Kavramsallaştırılması

14:30 - 15:00          Arietta Papaconstantinou

Çöl ve Ahalisi Hakkındaki Bizans Kaynaklarında Yabaniliğe Karşı Medeniyet Retoriği

15:00 - 15:30          Tartışma

15:30 - 16:00          Ara

16:00 - 17:30 

III. Öteki Coğrafyalar

Tartışmacı: Johannes Koder

16:00 - 16:30         Rustam Shukurov

Bizans'ın İran Kavramsallaştırmaları: Anlaşılması Güç Bir Konu

16:30 - 17:00          Koray Durak

Orta Dönem Bizans Yazınında Suriye’yi ve Suriyelileri Bulma

17:00 - 17:30          Tartışma


09:30 – 09:45      Welcoming Remarks

09:45 – 10:00      Introduction: Nevra Necipoğlu

10:00 – 12:20 

I. Historical Imagination in Byzantium

Discussant: Brigitte Pitarakis     

10:00 - 10:30          Anthony Kaldellis

Byzantium and the Greek Past: Modalities of Distinction and Appropriation

10:30 - 10:50          Break

10:50 - 11:20          Alicia Walker

Courtly Objects, Courtly Identities: Middle Byzantine Luxury Arts and the Material Culture of Elite Leisure

11:20 - 11:50          Margaret Mullett

Literary Spolia and the Christos Paschon: Shaping the Identity of Twelfth-Century Literati

11:50 - 12:20          Discussion 

12:20 - 13:30          Lunch

13:30 – 15:30

II. Conceptualizing Space in Byzantium

Discussant: Robert Ousterhout

13:30 - 14:00          Johannes Preiser-Kapeller

Mental Mapping and the Organisation of Space by the Late Byzantine Church

14:00 - 14:30          Günder Varinlioğlu

Imagine There is No (Is)Land”: Conceptualizing Byzantine Islands In Southern Asia Minor

14:30 - 15:00          Arietta Papaconstantinou

The Rhetoric of Civilisation vs Savagery in Byzantine Accounts of the Desert and its Inhabitants

15:00 - 15:30          Discussion

15:30 - 16:00          Break

16:00 - 17:30 

III. Other Geographies

Discussant: Johannes Koder

16:00 - 16:30          Rustam Shukurov

The Byzantine Concepts of Iran: an Elusive Subject

16:30 - 17:00          Koray Durak

Finding Syria and Syrians in the Literature of the Middle Byzantine Period

17:00 - 17:30          Discussion 


24 Haziran 2016, Cuma24 June 2016, Friday

10:00 – 12:00

IV. Dini ve Etnik Öteki I

Tartışmacı: Stephanos Efthymiadis  

10:00 - 10:30          Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu

Doukas’ın 'Tarihi’nde Türkler

10:30 - 11:00          Kutlu Akalın

Altıncı Yüzyılda Constantinopolis’te Yeni Kimliklerin Oluşumu ve Eskilerinin Değişimi: Anastasius’tan II. Tiberius’a Başkentteki ‘Öteki’ye Kısa Bir Bakış

11:00 - 11:30          Nicholas de Lange

Yahudi Öteki

11:30 - 12:00          Tartışma

12:00 - 13:00          Öğle Yemeği

13:00 – 15:00 

V. Dini ve Etnik Öteki II

Tartışmacı: Henry  Maguire

13:00 - 13:30          Maja Kominko

İnsanlar, Canavarlar ve Barbarlar: Bizans'ta Canavar Irklar Kavramı

13:30 - 14:00          Pamela Armstrong

Dini Kültlerin Gelişiminde Etnisite ve Kapsayıcılık: Köpek Kafalı Aziz Khristophoros ve Aziz Georgios

14:00 - 14:30          Dion C. Smythe

Sınırlardaki İmgeler: Diegenes Akritas ve Madrid Skylitzes'deki Bizanslı 'Öteki'yi Görmek

14:30 - 15:00          Tartışma

15:00 - 15:20          Ara

15:20 – 16:45  

VI. Ortodoksluğun Sınırlarında

Tartışmacı: Kutlu Akalın 

15:20 - 15:50          Yelda Uçkan, Seçkin Evcim

Bizans Döneminde Frigya’da “Öteki” İnanışlar ve Kaya Mimarisindeki Yansımaları

15:50 - 16:20          Sercan Yandım Aydın

Erken Patristik Dönemde Ötekileşen Geleneksel Tarikat, Kült  ve İnançlar: Frigya ve Lykaonia Münzeviliği

16:20 - 16:45          Tartışma


10:00 – 12:00   

IV. Religious and Ethnic Other I

Discussant: Stephanos Efthymiadis

10:00 - 10:30          Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu

Turks in the 'History' of Doukas

10:30 - 11:00          Kutlu Akalın

Formation of New Identities and Changing of the Old Ones in the Sixth-Century Constantinople: A Short Look at the ‘Other’ in the Capital from Anastasius to Tiberius II

11:00 - 11:30          Nicholas de Lange

The Jewish Other

11:30 - 12:00          Discussion

12:00 - 13:00          Lunch

13:00 – 15:00   

V. Religious and Ethnic Other II

Discussant: Henry  Maguire

13:00 - 13:30          Maja Kominko

Men, Monsters and Barbarians: the Concept of Monstrous Races in Byzantium

13:30 - 14:00          Pamela Armstrong

Ethnicity and Inclusiveness in the Development of Religious Cults: St. Christopher the Dog-Headed and St.George

14:00 - 14:30          Dion C. Smythe

Images on the Borders: Seeing the Byzantine 'Other' in Digenes Akritas and the Madrid Skylitzes

14:30 - 15:00          Discussion

15:00 - 15:20          Break

15:20 – 16:45

VI. On the Margins of Orthodoxy

Discussant: Kutlu Akalın 

15:20 - 15:50          Yelda Uçkan, Seçkin Evcim

The 'Other' Beliefs in Byzantine Phyrgia and Their Reflections in Cave Architecture

15:50 - 16:20          Sercan Yandım Aydın

Marginalizing the Traditional Religious Orders, Cults and Beliefs in the Early Patristic Era: Asceticism in Phrygia and Lycaonia

16:20 - 16:45          Discussion


25 Haziran 2016, Cumartesi25 June 2016, Saturday

10:00 – 12:00    

VII. Ortaçağ Anadolusu’nda Kültürlerarası Karşılaşmalar I 

Tartışmacı: Ivana Jevtic

10:00 - 10:30          Buket Kitapçı Bayrı

Bizanslıların Münhasır Hakkı Hıristiyanlık: Geç Bizans'ta Kendi ve Öteki

10:30 - 11:00          Scott Redford

Bir Yapının Biyografisi: Selçuk Emiri Mubarizeddin Ertokuş ve Atabey Medresesi

11:00 - 11:30          Suna Çağaptay

Yerinden Edilen Bizans: İznik İmparatorluğu’na Yeni Bir Bakış

11:30 - 12:00          Tartışma

12:00 - 13:00          Öğle Yemeği

13:00 – 15:00    

VIII. Ortaçağ Anadolusu’nda I Kültürlerarası Karşılaşmalar II 

Tartışmacı: Tolga Uyar

13:00 - 13:30          Ioanna Rapti

Başka Bir Bizans'ın Sanatı: Bghno Noravank Manastır Kilisesi'nin Mimari Plastik Bezemesi

13:30 - 14:00          Glenn Peers

Ondördüncü Yüzyıl Trabzonu'nda Helenizmin İşlevsel Kimliği

14:00 - 14:30          Antony Eastmond

Öteki Olarak Bizans Kimliği: Gürcistan'dan Görünüm

14:30 - 15:00          Tartışma

15:00 - 15:15          Ara

15:15 – 17:00      

IX. Kimliğin Görsel İfadeleri

Tartışmacı: Alicia Walker 

15:15 - 15:45          Henry Maguire

İçerdeki Öteki: Ortaçağ Bizans Çömlekçiliğinde Temsil Edilen Kültür

15:45 - 16:15          Brigitte Pitarakis

Kuyumcular, Bakırcılar ve Müşteriler: Bizans ve İslam Dünyası Arasında

16:15 - 16:45          Lynn Jones

Orta Bizans Döneminde Kimlik Değişkenliği İçin Görsel Kanıtlar

16:45 - 17:00          Tartışma

17:00 – 17:30          Kapanış Değerlendirmesi: Anthony Kaldellis


10:00 – 12:00

VII. Cross-Cultural Encounters in Medieval Anatolia I

Discussant: Ivana Jevtic

10:00 - 10:30          Buket Kitapçı Bayrı

Exclusive Rights of the Byzantines to the Imperial Christianness. Other and Self in Late Byzantium

10:30 - 11:00          Scott Redford

The Biography of a Building: Seljuk Emir Mubarizeddin Ertokuş & the Atabey Medrese

11:00 - 11:30          Suna Çağaptay

Byzantium, Displaced: The Nicaean Empire Revisited

11:30 - 12:00          Discussion

12:00 - 13:00          Lunch

13:00 – 15:00   

VIII. Cross-Cultural Encounters in Medieval Anatolia II

Discussant: Tolga Uyar

13:00 - 13:30          Ioanna Rapti

Art from another Byzantium: the Sculptural Decoration of the Monastic Church of Bghno Noravank

13:30 - 14:00          Glenn Peers

Hellenism’s Instrumental Identity in Fourteenth-Century Trebizond

14:00 - 14:30          Antony Eastmond

Byzantine Identity as Other: the View from Georgia

14:30 - 15:00          Discussion

15:00 - 15:15          Break

15:15 – 17:00   

IX. Visual Expressions of Identity

Discussant: Alicia Walker 

15:15 - 15:45         Henry Maguire

The Other Within: the Culture Represented by Medieval Byzantine Pottery

15:45 - 16:15          Brigitte Pitarakis

Jewelers, Coppersmiths, and Clientele: Between Byzantium and Islam

16:15 - 16:45          Lynn Jones

Visual Evidence for the Mutability of Identity in the Middle Byzantine Period

16:45 - 17:00          Discussion

17:00 – 17:30         Closing Remarks: Anthony Kaldellis